Tytuł projektu: „W Jabłonce o jabłonkach”
Data realizacji: 01.04.2016 – 30.09.2016
Realizator: Grupa nieformalna „Embargo” działająca przy Towarzystwie Rozwoju Okolic Omulewa – Razem dla Wszystkich
Kwota dofinansowania oraz wkładu własnego: Kwota dofinansowanie 2500,00 zł, wkład własny 474,78 zł


Podczas trwania projektu stworzono miejsce - sad Jabłoni, w którym nie tylko można wypocząć, ale także zaczerpnąć informacji na temat różnych rodzajów jabłoni. Celem projektu było stworzenie dodatkowej atrakcji, a także stymulowanie aktywności lokalnych mieszkańców. Podczas działań projektowych przygotowano grunt, a także posadzono jabłonki, a w późniejszym okresie oznaczono każdą sadzonkę tabliczką charakteryzującą dany gatunek. Otwarcie sadu nastąpiło podczas Święta Jabłka, które odbyło się podczas uroczystości odpustowej kościoła w Jabłonce. Wtedy również wystąpił Teatr Art-Re z Krakowa ze spektaklem "Przygody Jacka i Placka", czyli "O dwóch takich co ukradli księżyc". Zwieńczeniem realizacji projektu był konkurs kulinarny na dania z Jabłka. Konkurs odbył się w ramach dorocznego festynu "sierpniowe granie nad Omulewem". Podczas trwania projektu dzieci ze świetlicy w Jabłonce wraz z wychowawcą przychodziły podlewać jabłonki oraz dbały o czystość terenu, dzięki czemu została w nich zaszczepiona dbałość o czystość w miejscach publicznych oraz obudzono w nich odpowiedzialność za dobro wspólne, które zostało powierzone im w opiekę.

Tytuł projektu: „Kurpiowska kultura to skarb, który należy pielęgnować – zajęcia warsztatowe z dziedziny kultury ludowej”
Data realizacji: 04.04.2016 – 19.08.2016
Realizator: Grupa nieformalna „Razem zrobimy więcej”
Kwota dofinansowania oraz wkładu własnego: Kwota dofinansowanie 1500,00 zł, wkład własny 2830,00 zł


Główny cel projektu to integracja i aktywizacja różnych grup wiekowych do działań na rzecz samorozwoju w zakresie edukacji regionalnej, promocji dziedzictwa kultury ludowej poprzez stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego wśród mieszkańców Rozóg i Pasymia. Poprzez udział w warsztatach mieszkańcy poznali miejscowe tradycje, obrzędy i zwyczaje, a także gwarę kurpiowską, nauczyli się pieśni i tańców z regionu Puszczy Zielonej. W wyniku realizacji projektu wypracowane zostało wspólne dobro, a mianowicie dogłębne poznanie kultury kurpiowskiej. Warsztaty obejmowały  zajęcia dla  dorosłych i seniorów polegające na zapoznaniu uczestników z regionem Puszczy Zielonej tj: gwarą, tradycją, obrzędami, wykonywaniem kwiatów z bibuły i wycinanek oraz zajęcia kulinarne. Poza tym przeprowadzono  zajęcia z zespołem ludowym „Kurpie”, który w dalszym ciągu doskonalił swoje umiejętności.

Tytuł projektu: Kulturalne piątki z FIO
Data realizacji: 01.05.2016 - 31.08.2016
Realizator: Grupa nieformalna „Młodzi dla Łyny” działająca przy Łyńskim Centrum Rozwoju AŁNA
Kwota dofinansowania oraz wkładu własnego: Kwota dofinansowanie 2500,00 zł, wkład własny 1362,53 zł


Projekt "Kulturalne Piątki z FIO" miał na celu poszerzenie dostępu do sfery kultury dla mieszkańców Gminy Nidzica, a także przyciągnięcie do Łyny turystów, którzy zaintrygowani dostępem do różnych rodzajów spotkań, być może osiądą w Łynie na stałe. Podczas trwania projektu zbudowany został niewielki amfiteatr. Pierwszym wydarzeniem kulturalnym był „Teatr przy stoliku”, w którym wystąpili aktorzy: Katarzyna Kropidłowska, Marian Czarkowski, a reżyserem była Elżbieta Lenkiewicz. Przedstawili oni sztukę pt. "Miłość dla dwojga". Dwa razy na deskach amfiteatru wystąpił  Teatr ART-RE z Krakowa ze sztukami: „Pchła Krętaczka”, oraz „O dwóch takich co ukradli księżyc”. Wiosenny Kwiat, działający przy nidzickim MOPS-ie zrealizował montaż słowno-muzyczny. Dodatkowym wydarzeniem, który zostało wpisane  w kulturalne piątki było ognisko patriotyczne. Dzięki realizacji projektu wieś zyskała cykliczne wydarzenie, a także miejsce do spotkań.

„Mała infrastruktura jeziorowa” - konsekwencja w działaniu mieszkańców Łęgajn.

Jezioro Linowskie wzbogaciło się o dwie nowe kładki wędkarsko-obserwacyjne wybudowane przez mieszkańców w ramach projektu „Mała infrastruktura jeziorowa”.

Głównymi celami jaki przyświecały realizacji projektu były: kontynuacja akcji integracji mieszkańców wsi wokół ważnych problemów społecznych, kształtowanie postaw obywatelskich, zachęcenie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w pracach na rzecz rodzimej miejscowości, stworzenie mieszkańcom Łęgajn miejsca do bezpiecznego i aktywnego wypoczynku, a także podniesienie atrakcyjności wsi.

Budowa kładek wędkarsko-obserwacyjnych to jeden z elementów „Społecznego centrum rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Linowskim w Łęgajnach”, w ramach którego powstała już: plaża, boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw dla dzieci, scena koncertowa, parking dla pojazdów mechanicznych, pomost cumowniczy dla łodzi wędkarskich,  trzy stanowiska biesiadne, wiata – świetlica na wolnym powietrzu, ścieżka spacerowo-edukacyjna brzegami jeziora Linowskiego. W dalszej kolejności w miarę pozyskiwania środków finansowych będą powstawały dalsze, zaplanowane obiekty, a wśród nich: 200 m wiata biesiadna, 25 m pomost widokowo-spacerowy, kładki wędkarsko obserwacyjne wokół jeziora Linowskiego w docelowej ilości 12 identycznych co do wyglądu, charakteru i przeznaczenia. Całość zostanie dopełniona nasadzeniem  drzew i krzewów ozdobnych.

Cały pomysł społecznego centrum zrodził się w głowach mieszkańców skupionych wokół Stowarzyszenia Wędkarskiego Jeziora Linowskiego i realizowany jest ze składek  Członków Stowarzyszenia, ofiarności mieszkańców i ich pracy wolontariackiej oraz pozyskiwanych grantów. To właśnie dzięki mikrograntom pozyskanych w konkursach FIO organizowanych przez LGD „Warmiński Zakątek” z Dobrego Miasta można było w 2014 roku wybudować „Ścieżkę edukacyjno-spacerowa wokół jeziora Linowskiego” i „Stanowisko biesiadne”. Z obiektów tych do tej pory skorzystało kilka tysięcy osób. W tym roku dzięki FIO damy naszym mieszkańcom i wędkarzom bezpieczne i funkcjonalne kładki wędkarsko-obserwacyjne przez co powiększymy znacząco ofertę turystyczną.

Budowę kładek - pomostów rozpoczęto zaraz po podpisaniu umowy dotacji w dniu 12.09.2016 r. Projekt realizowano w małych grupach wolontariuszy w miarę ich wolnego czasu. Ogólnie w realizacji projektu wzięło udział 20 wolontariuszy, którzy przepracowali 240 godzin. Oceniamy, że w działaniach, które podjęliśmy w ramach realizacji projekty wszystkie założone cele zostały zrealizowane.   Mieszkańcy wykazali się pełnym zrozumieniem i zaangażowanie w realizacji podjętych zadań, a wykonana praca da wymierne efekty. O funkcjonalności i walorach kładek przekonają się wędkarze w przyszłym sezonie.

 

Tytuł projektu: Ślub w Oranżerii

Data realizacji: 01.04.2016 do 30.09.2016

Realizator: Stowarzyszenie Kobiet "Miej Marzenia"/ grupa nieformalna Ślub w Oranżerii

Kwota dofinansowania: 1.500,00 zł

Głównym celem projektu było zaangażowanie mieszkańców miasta Lidzbark Warmiński i okolic, do czynnego udziału w realizacji przedsięwzięć o charakterze społeczno - kulturalnym. Poprzez działania projektowe realizatorki chciały zaproponować uczestnikom alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu i zbudować poczucie konstruktywnego wpływu na własne otoczenie. Projekt miał także cele edukacyjne - poznanie historii letniego pawilonu biskupów warmińskich, poznanie obyczajowości związanej z ceremonią zaślubin oraz przyjrzenie się bliżej sytuacji społeczno politycznej tamtych czasów, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Celem projektu była także międzypokoleniowa wymiana doświadczeń oraz integracja międzypokoleniowa i współdziałanie różnych grup społecznych. Celem było również umożliwienie prezentacji amatorskim zespołom artystycznym.

W ramach projektu zebrano i zarchiwizowano fotografie, dokumenty, ankiety oraz przedmioty prywatne związane z uroczystością zaślubin poszczególnych par. Materiały do archiwizacji przekazały pary biorące ślub w USC - 26 par - mieszczącym się niegdyś w zabytkowym pawilonie ogrodowym biskupów warmińskich. Chętne pary - 20 par, które zgłosiły uczestnictwo w projekcie, wzięły udział w profesjonalnych sesjach fotograficznych. Finalnym efektem tych działań było powstanie wystawy zawierającej zarówno dawne fotografie, jak i współczesne - 24 wielkoformatowe tablice ekspozycyjne. Całość dopełniały dokumenty, fragmenty wypowiedzi uczestników (zebrane na podstawie ankiety) oraz udostępnione na wystawę przedmioty. Dodatkowo na podstawie zarchiwizowanych materiałów i współczesnych fotografii powstał krótki film prezentujący działania projektu. Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się w Oranżerii Kultury, a uświetnione zostało występem Chóru Męskiego Rolika i "tortem weselnym".

Projekt "Ślub w Oranżerii" stał się doskonała platformą do zaangażowania społeczności lokalnej w wydarzenia społeczno-kulturalne i edukacyjne. Realizacja umożliwiła twórcze spędzanie wolnego czasu, zwiększyła wiedzę i umiejętności uczestników, zintegrowała różne grupy społeczne i różne grupy wiekowe. Dla uczestników udział w projekcie stał się przyczyną wzrostu samooceny i poczucia dumy z miejsca zamieszkania. Dla realizatorów stworzył możliwość wzrostu kompetencji, umiejętności praktycznych w realizacji projektów. Prezentowana wystawa poszerzyła także ofertę turystyczną miasta i ofertę edukacyjną Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej.Obecnie realizowane są zajęcia edukacyjne pt. "Ślub na Warmii i Mazurach" z wykorzystaniem materiałów pozyskanych w czasie realizacji projektu. Projekt poszerzył także wiedzę - zarówno uczestników, jak i realizatorów - na temat historii zabytkowego obiektu, jakim jest letni pawilon ogrodowy oraz na temat czasów, w których odbywały się tu ceremonie zaślubin.

Tytuł projektu: Pierwsza Pomoc – Nie bójmy się pomagać

Data realizacji: 01.08.2016 - 30.09.2016

Realizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie "Nasze Dzieci"

Kwota dofinansowania: 3.200,00 zł

Opis: Głównym celem projektu było wzmocnienie kompetencji młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych.  Zwiększyła się liczba osób znających zasady udzielania pierwszej pomocy.

Ważne dla nas było to, aby młodzież zrozumiała potrzebę nabywania umiejętności z dziedziny ratownictwa przedmedycznego, co wiąże się z możliwością niesienia pomocy innym, wyczuleniu na krzywdę drugiego człowieka, uświadomienie wagi udzielania pomocy przedlekarskiej. Zależało nam na tym aby młodzież zdała sobie sprawę z tego jak ważne jest doskonalenie umiejętności potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy a przy okazji kształtowała w sobie postawę humanitarną oraz nabyła umiejętność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożenia życia.

Aby w pełni zrealizować nasze cele, przeprowadzono szereg szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy (zarówno teoretycznej jak i praktycznej) oraz wyłoniono grupę osób, która będzie szkolona także po zakończeniu projektu. Ponadto został zakupiony sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć (fantomy, defibrylator treningowy AED, szyny Kramera, kołnierze ortopedyczne, opatrunki). Niewątpliwą korzyścią dla naszej społeczności po zakończeniu warsztatów z pierwszej pomocy jest to, że nabyta przez uczestników wiedza jest wartością bezcenną. Wiedzą jak pomóc i nie boją się działać.

 

Tytuł projektu: Pierwsza pomoc ratuje życie

Data realizacji: 01.04.2016 do 30.09.2016

Realizator: Fundacja „DROGOWSKAZY”

Kwota dofinansowania: 4.000,00 zł

 

Opis: Celem głównym działań było wzmocnienie kompetencji i potencjału realizatorów w zakresie działalności w obszarze ratownictwa medycznego, czyli zespołu czynności służących przede wszystkim ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia.

W ramach projektu zakupiono sprzęt do praktycznej nauki pierwszej pomocy przedmedycznej: zestaw manekinów do resuscytacji z defibrylatorem treningowym, zestaw szyn Kramera, worek samosprężalny z zastawką dla dorosłych i dzieci, pulsoksymetr i torbę medyczną. Pozwoliło to na rozszerzenie działań Fundacji "Drogowskazy" w obszarze jakim jest ratownictwo medyczne. Zakupiony sprzęt umożliwił przeprowadzenie podstawowych szkoleń praktycznych w tym zakresie co bez wątpienia zwiększyło ich efektywność i atrakcyjność. Zostały one przeprowadzone:

- w świetlicy wiejskiej w Bratuszewie - dla sołectw i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich ze wschodniej części gminy Kurzętnik,

- w świetlicy wiejskiej w Wielkich Bałówkach - dla sołectw i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z zachodniej części gminy Kurzętnik,

- w Domu Strażacka w Tereszewie - dla wszystkich 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kurzętnik,

- w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim - dla uczniów i nauczycieli tej szkoły,

- w Zespole Szkół im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach dla uczniów i nauczycieli tej szkoły,

- w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie - dla uczniów i nauczycieli tej szkoły.

W przeprowadzonych w ramach projektu szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej udział wzięło łącznie 220 osób.

Realizacja projektu przyniosła szereg korzyści i efektów dla społeczności. Zwiększyła się świadomość na temat przydatności wiedzy z zakresu prawidłowego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zwiększyło się zainteresowanie znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w społecznościach lokalnych gminy Kurzętnik poprzez stworzenie możliwości przeprowadzenia szkoleń praktycznych w tym zakresie, dzięki zakupionemu w tym celu profesjonalnemu sprzętowi i dysponowaniu wykwalifikowaną kadrą szkoleniową. Nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia i zdrowia - podstawowym problemem jest brak wiedzy w społeczeństwie na temat prawidłowego udzielania pierwszej pomocy.

Tytuł projektu: Jubileusz 650-lecia wsi Węgajty

Data realizacji: 04.04.2016 do 27.08.2016

Realizator: grupa nieformalna "Komitet 650-lecia" przy Stowarzyszeniu "Węgajty"

Kwota dofinansowania: 2.700,00 zł

Opis:

Projekt polegał na organizacji Jubileuszu wsi Węgajty, który według samych mieszkańców był ogromnym sukcesem na wielu polach. Był świetnym pretekstem do wspólnych działań różnych grup wiekowych. Do wielu akcji włączali się zarówno najmłodsi mieszkańcy wsi, projektując ogród, tworząc pocztówki i grając w finałowym meczu, jak i Ci zamieszkujący ją od wielu lat. Seniorzy wsi Węgajty życzliwie użyczali narzędzi do sadzenia, aktywnie zaangażowali się zarówno w koncepcyjne prace nad ogrodem jak i samo sadzenie i dbanie o rośliny. Włączyli się również w przygotowanie poczęstunku.

W akcję udało się również zaangażować grupę wolontariuszy, która była w bardzo dobrym kontakcie z mieszkańcami. Wolontariusze byli ważnym elementem jubileuszu, pracując zarówno z animatorami w działaniach etno-animacyjnych (przechodząc wcześniej warsztat wprowadzający), jak i podczas trwania samego wydarzenia kulminacyjnego.

Natomiast goście festiwalu mieli szansę nie tylko podziwiać elementy wspólnie stworzonego ogrodu, ale i zagrać w specjalnie zorganizowany mecz jubileuszowy, zapoznać się z historiami i marzeniami mieszkańców. Czekał na nich również przygotowany przez społeczność poczęstunek.

Działania objęły:

- zawiązanie się i regularne obrady Komitetu Jubileuszowego,

- promocję wydarzenia, nabór wolontariuszy, tworzenie materiałów promocyjnych,

- konsultacje społeczne dotyczące tworzenia ogrodu i obchodów jubileuszu, w domach mieszkańców i na forum wsi,

- warsztat fotograficzny i rysunkowy dla dzieci - wspólne tworzenie węgajckich pocztówek,

- wspólne sadzenie: skalniaka, krzewów i roślin ozdobnych do donic przy boisku sportowym, stworzenie rabat wokół jeziorka, krzewów ozdobnych wokół remizy i altany,

- 5-dniowe warsztaty etno-animacyjne dla mieszkańców i wolontariuszy, wokół historii lokalnych, potrzeb i marzeń wspólnoty wsi, które podczas pikniku, miały kulminację w postaci: akcji "Automat z Marzeniami", akcji "Ochotniczej Poczty Węgajckiej", Meczu jubileuszowego oraz poczęstunku.

Dzięki projektowi udało się nie tylko zintegrować na nowo społeczność, ale również dać okazję do działania mieszkańcom i doprowadzić do wyjątkowych spotkań i zawiązania relacji pomiędzy: mieszkańcami, animatorami, wolontariuszami i przyjezdnymi. Sukcesem okazały się także wspólne akcje, które zbudowały poczucie sprawstwa całej wspólnoty mieszkańców. Były także okazją do wyrażenia siebie, dobrej zabawy i zatarcia dawnych antagonizmów.

 

 

 

Tytuł projektu: "Kreatywnie i aktywnie"

Data realizacji: 1-4-2016 do 30-9-2016

Realizator: grupa nieformalna "Klub Kreatywnych Babeczek"

Kwota dofinansowania: 3.800,00 zł

Projekt „Kreatywnie i aktywnie” polegał na przeprowadzeniu cyklu warsztatów artystycznych w miejscowości Świątki. Działania "Kreatywnych Babeczek" zmierzały do wytworzenia pamiątki, służącej promocji regionu i lokalnego środowiska, która będzie atrakcyjną pamiątką turystyczną.

Celem działań było przyciągnięcie ludzi mało aktywnych, defaworyzowanych społecznie, często nie zdających sobie sprawy z własnych umiejętności i talentów. Biorąc aktywny udział w warsztatach uczestnicy projektu zdobyli nowe umiejętności z zakresu szycia artystycznego, ceramiki, rzeźby, rękodzieła oraz robienia kartek okolicznościowych różnymi technikami. W wyniku działań projektu, na rzecz dobra wspólnego, powstały pamiątki regionalne jednoznacznie promujące Gminę Świątki.

Działania w projekcie:

- warsztaty szycia artystycznego - powstały szmaciane lalki z motywami warmińskimi,

- warsztaty ceramiki - powstały miniatury lokalnych kapliczek, znajdujących się na terenie Gminy Świątki,

- warsztaty rękodzieła artystycznego - powstały kartki okolicznościowe z motywami regionalnymi,

- warsztaty rzeźby - powstały drewniane zabawki związane z folklorem warmińskim (koniki, ptaszki).

Projekt był odpowiedzią na duże zainteresowanie mieszkańców Gminy Świątki, zdobywaniem nowych umiejętności i podnoszeniem kwalifikacji oraz różnymi formami aktywnego spędzania wolnego czasu. Przyczynił się do pobudzenia kreatywności, rozwoju umiejętności artystycznych, aspiracji, a także do poprawy samooceny, odkrycia własnych predyspozycji i ich rozwój. Udział w projekcie zainspirował uczestników do podejmowania dalszych inicjatyw i kontaktów na polu artystycznym, zachęcił do aktywnego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym. Realizacja działań projektu przyczyniła się do aktywizacji i integracji lokalnego środowiska oraz wpłynęła na poszerzenie lokalnej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla mieszkańców (warsztaty artystyczne: z ceramiki, rzeźby, szycia i rękodzieła artystycznego).

Głównymi odbiorcami projektu były uczestniczki Klubu Kreatywnych Babeczek.

Są to mieszkanki Gminy Świątki, kobiety pracujące, bezrobotne, emerytki i rencistki. Klubowiczki biorące bezpośredni udział w projekcie zaraziły swoją pasją i chęcią zdobywania nowych umiejętności mniej aktywne osoby.

Tytuł projektu: Rozwijam swój talent

Data realizacji: 18.04.2016 - 30.09.2016

Realizator: grupa nieformalna "Twórcy Gminy Bartoszyce"

Kwota dofinansowania:.3000,00 zł

W ramach działań związanych z realizacją projektu przeprowadzone zostały warsztaty malarsko-rzeźbiarskie w świetlicach wiejskich w miejscowościach Wirwilty i Skitno.

Odbyło się sześć weekendowych spotkań przygotowanych dla mieszkańców Gminy Bartoszyce. Podczas pleneru adresaci projektu malowali, rzeźbili i rozmawiali o sztuce. Uczestnicy poznali "od kuchni" dotąd im nieznane techniki malarskie i rzeźbiarskie, jak również odkryli w sobie drzemiący potencjał artystyczny. Spotkania projektowe stworzyły możliwość obcowania ze sztuką nie tylko dla ludzi o podobnych zainteresowaniach artystycznych, ale również dla osób nie mających na co dzień możliwości twórczego spędzania czasu. Zajęcia przygotowane były dla osób dorosłych, aczkolwiek cieszyły się dużym zainteresowaniem całych rodzin. Atmosfera plenerów była tak magiczna, że z każdym kolejnym spotkaniem przyciągała coraz to szersze grono nie tyko twórców ale i również "kibiców".

Bezpośredni udział w warsztatach wzięło 36 osób, pośrednia liczba uczestników była o wiele większa. Warsztaty odwiedzali nie tyko przypadkowi przechodnie, ale również rodziny i znajomi uczestników. Po zrealizowanych warsztatach zostały zorganizowane trzy poplenerowe wystawy w świetlicach wiejskich w Wirwiltach, Skitno i Osieka. Prace uczestników projektu można było również obejrzeć na wystawce podczas dożynek Gminy Bartoszyce w miejscowości Galiny. Każde z tych przedsięwzięć cieszyło się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców, ale i również osób przyjezdnych. Artystyczne plenery pozostawiły po sobie dorobek w postaci 30 obrazów, 20 rzeźb i płaskorzeźb, które będą  zdobiły świetlice wiejskie w sołectwie Wirwilty i Skitno.

Nowe ciekawe formy spędzania wolnego czasu oraz nowe znajomości zawarte podczas plenerów zaowocowały powstaniem więzi międzypokoleniowych i międzysołeckich. Poplenerowe wystawy dały możliwość stworzenia wydarzeń o charakterze publicznym, co pozwoliło na integracje społeczności zamieszkujących dane miejscowości.

Tytuł projektu: Iskierka

Data realizacji: 19.06.2016 - 15.09.2016

Realizator: grupa nieformalna "Nasze dzieci" przy stowarzyszeniu Centrum Inicjatyw Lokalnych "PRZESTRZEŃ"

Kwota dofinansowania: 2.600,00 zł

Celem głównym projektu był rozwój wiedzy i ciekawości poznawania świata 15-osobowej grupy dzieci i młodzieży we wsi Blanki poprzez organizację warsztatów wykonywania świec woskowych oraz organizację wyjazdu w okresie VI-VIII 2016. Dobrem wspólnym jakie zostało rozwinięte w ramach projektu był wzrost stopnia integracji i aktywności dzieci i młodzieży z terenu wsi Blanki poprzez udział w zorganizowanej formie spędzania czasu wolnego, w postaci warsztatów prowadzonych na świetlicy wiejskiej. Dzięki stworzeniu zorganizowanej oferty spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzież z terenu wsi miały okazję lepiej się poznać i wzmocnić relacje koleżeńskie. Ponadto dzięki wspólnej pracy podczas warsztatów nauczyli się ze sobą współpracować co zaowocuje w przyszłości współpracą i wspólnym inicjowaniem działań na rzecz wsi.

Zrealizowane działania w ramach projektu:

a) spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne zostało zorganizowane 26 czerwca 2016 r. w świetlicy wiejskiej. Został omówiony projekt, realizowane działania oraz została przeprowadzona rekrutacja uczestników projektu. Ustalony został szczegółowy harmonogram prowadzonych warsztatów.

b) warsztaty wykonywania świec woskowych

Na świetlicy wiejskiej w Blankach w dniach 02,05,09,12,16 sierpień 2016 prowadzone były warsztaty wykonywania świec woskowych. Przeprowadzonych zostało 20 godzin warsztatów, które poprowadził instruktor posiadający wiedzę i doświadczenie. Podczas tych warsztatów uczestnicy projektu dowiedzieli się na temat życia pszczół, wytwarzanych przez pszczoły produktów (miód, wosk, kit, pyłek) oraz samodzielnie wykonywali świece z wosku. Warsztaty te były ciekawą forma spędzenia czasu przez dzieci i młodzież ponieważ nigdy dotąd nie brały one udziału w takich zajęciach, przez co warsztaty były dla nich ciekawe i uczestnicy warsztatów mogli poszerzyć swoja wiedzę z zakresu życia pszczół i produktów jakie wytwarzają. Na potrzeby prowadzenia warsztatów został zakupiony wosk pszczeli, formy do wykonywania świec oraz produkty spożywcze na poczęstunek.

Korzyści z realizacji projektu:

Odbiorcy projektu poprzez wspólną pracę i zaangażowanie mogli poznać się bliżej i zintegrować oraz w sposób atrakcyjny wspólnie spędzić czas wolny. Realizacja projektu przyniosła ponadto korzyści dla społeczności lokalnej, zwiększył się pozom zaangażowania mieszkańców wsi w organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, gdyż w organizację i prowadzenie warsztatów zostali zaangażowani w formie wolontariuszy dorośli mieszkańcy wsi. Dzięki zdobytym umiejętnościom po zakończeniu projektu mieszkańcy będą nadal wykonywać świece w długie zimowe wieczory na świetlicy wiejskiej. Zwiększyła się także atrakcyjność wsi-świece stanowią nowy produkt turystyczny. Dzięki pracy na rzecz wspólnego dobra, nastąpiła aktywizacja i integracja mieszkańców w rożnym przedziale wiekowym (dzieci i młodzież, osoby dorosłe).

Tytuł projektu: Szkoły Dawnego Pogranicza

Data realizacji: 10.04.2016-01.09.2016

Realizator: Grupa nieformalna „Absolwenci Zawiszy” działająca przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Smolany-Żardawy „Pod Gajem”

Opis:

Głównym celem projektu było przypomnienie społeczeństwu, jak wielką rolę odegrały na danym terenie szkoły znajdujące się na terenach przygranicznych z dawnymi Prusami Wschodnimi. Organizatorzy chcieli ocalić i zebrać zarówno wartości niematerialne - wspomnienia, jak i materialne w postaci pamiątek, przedmiotów. Warto zwrócić uwagę społeczeństwa na projekty architektoniczne większości szkół z tamtego okresu. Nasz cel jest zarówno pewnego rodzaju misją - ocalenie od zapomnienia pamięci tamtych lat, ludzi, przypomnienie jak wielkie zaangażowanie społeczne wpływało na powstawanie placówek oświatowych, gdzie mieszkańcy nie szczędzili czasu, sił i środków, aby ich dzieci mogły uczyć się w godnych warunkach.

Realizując projekt zaplanowano zbieranie pamiątek, informacji oraz wspomnień o szkołach działających od okresu międzywojennego aż do czasów współczesnych. Ukazały się artykuły prasowe poświęcone idei projektu oraz historii szkół z terenu obecnej Gminy Janowiec Kościelny. Do przygotowania artykułów zaangażowali się absolwenci i nauczyciele związani z poszczególnymi placówkami, co stanowiło dodatkowy atut tego projektu. Wiele zaangażowania społecznego oraz środków finansowych wymagało przygotowanie "starej izby lekcyjnej". W działania te włączyli się rodzice uczniów oraz konserwator szkoły. Dzięki temu powstało małe muzeum szkolne, w którym zgromadzono pamiątki oraz meble szkolne nadając temu miejscu szczególny klimat. Zakupiliśmy gabloty szkolne oraz tablice korkowe do wyeksponowania zdjęć i pamiątek. Zakupiono także tablice mobilne do przygotowania wystawy "Szkoły Dawnego Pogranicza", które dają możliwość przedstawienia dorobku tych szkół szerokiemu gronu odbiorców. Najlepszym źródłem informacji o szkołach były kroniki szkolne, trochę porzucone, czasem zapomniane zyskały nowy wygląd przez duży wkład pracy introligatora (oprawa introligatorska). Zaplanowano i przygotowano trasę rowerową wraz z tablicami informacyjnymi oraz mapą pod nazwą "Szlakiem Szkół Dawnego Pogranicza", która wyznacza nowy szlak, stanowiący połączenie turystki, historii Polski z elementami edukacyjnymi.

Kwota dofinansowania: 3.500 zł


Tytuł: Plener malarsko-rzeźbiarski

Nazwa realizatora: Grupa Nieformalna Plenery Artystyczne

Czas trwania projektu: 01.04.2016 – 31.07.2016 r.

Miejsce realizacji projektu: Gmina Ruciane- Nida.

Opis:

Celem projektu było zachęcenie społeczności do twórczych działań i umożliwienie jego odbiorcom spełnienie indywidualnych potrzeb artystycznych. Korzyścią dla wszystkich, która wynikała z przeprowadzonych działań było wzbogacenie społeczności o nowe doświadczenie jako miejsca Kolonii Artystów i postrzeganie Gminy Ruciane-Nida jako miejsca ludzi kreatywnych i pełnych pasji. Bezpośrednim efektem przeprowadzonych działań są rzeźby oraz obrazy powstałe w trakcie realizacji projektu. Dzieła te są ozdobą naszej gminy, stając się również atrakcją turystyczną. Celem projektu było również podjęcie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, samorządem lokalnym i jednostkami mu podległymi, a sam Projekt polegał na zaangażowaniu lokalnej społeczności w działania twórcze. Pierwszy etap realizowania projektu polegał na przedstawianiu pomysłów przez twórców, propozycje projektów konsultowane były z autorytetami z dziedziny rzeźby i malarstwa. Końcowym etapem projektu był dziesięciodniowy plener artystyczny, podczas którego wykonane zostały prace malarskie i rzeźbiarskie. Platformą wymiany pomysłów był profil internetowy.

Kwota projektu (zł): 4 000,00

Kwota dotacji (zł): 3 000,00

Wkład własny (zł): 1 000,00

Tytuł: Promujemy RAZEM wspólne spędzanie czasu i aktywny wypoczynek.

Nazwa realizatora: Grupa Nieformalna Trójka z Orzysza

Czas trwania projektu: 04.04.2016 – 30.09.2016 r.

Miejsce realizacji projektu: Gmina Orzysz

Opis: Głównym celem projektu było zorganizowanie 5 imprez rekreacyjno-sportowych pozwalających dzieciom i ich bliskim, z terenu Gminy Orzysz, na wspólne, aktywne, spędzanie czasu wolnego i rozwijanie wzajemnych relacji rodzinnych. Projekt polegał na organizacji lokalnych imprez, podczas których odbywały się sportowe konkurencje sprawnościowe oparte na zabawach bieżnych, kopnych, rzutnych i skocznych, również zawody unihokeja i zawody palanta.

W ramach projektu odbyły się następujące działania:

1. Turniej gier i zabaw (dla dzieci i ich bliskich)

2. Piknik rekreacyjno – sportowy z okazji 70-lecia Szkoły Podstawowej w Orzyszu

3.  Rodzinny Mini turniej unihokeja (dla dzieci w wieku szkolnym – szkoła podstawowa, gimnazjum i ich bliskich).

Projekt był realizowany z partnerami: ZSzP Orzysz, MOSiR Orzysz, UKS „Jedynka” Orzysz, Dom Kultury w Orzyszu, Klub Sportowy „Śniardwy” Orzysz.

Kwota projektu (zł): 8.950,00

Kwota dotacji (zł): 3.100,00

Wkład własny (zł): 5.850,00

Tytuł: Przyjazny plac zabaw

Nazwa realizatora: Fundacja Fructus

Czas trwania projektu: 04.05.2016 – 30.09.2016 r.

Miejsce realizacji projektu: Mrągowo

Celem projektu jest podniesienie umiejętności i jakości komunikacji zarówno pomiędzy członkami organizacji jak i innymi rodzicami dzieci niepełnosprawnych i otoczeniem, poprzez szkolenie z komunikacji i asertywności. Zdobyte umiejętności przez uczestników wszystkich działań, pozwoliły na lepsze funkcjonowanie w społeczności lokalnej członków organizacji, jak i otwarte komunikowanie swoich potrzeb w domu, pracy, szkole.  Wzmocniły się też ich umiejętności adekwatnego reagowania w sytuacjach niezrozumienia, czy wyśmiewania. Realizatorzy projektu zwrócili przede wszystkim uwagę na poprawę jakości i dostępności dla niepełnosprawnych dzieci na placach zabaw w Mrągowie. Zasygnalizowanie lokalnej społeczności problemu ograniczania aktywności dzieci niepełnosprawnych poprzez brak odpowiedniej infrastruktury miał swój efekt. W konsekwencji opracowany został projektu placu zabaw przystępny dla niepełnosprawnych. A zaczęliśmy od szkolenia dla rodziców i członków fundacji z zakresu komunikacji. Rodzice dzieci niepełnosprawnych uczestniczący w warsztatach, poznali podstawowe zasady właściwego porozumiewania się, takie jak zastosowanie komunikatu ja, mówienie o własnych odczuciach i emocjach. Mieli też możliwość przyjrzeć się własnym emocjom, uczuciom, którymi się kierują w momencie podejmowania ważnych działań, decyzji. Poznali zasady działania emocji w oparciu o teorię ABCD Emocji. Mogli przemyśleć własne strategie radzenia sobie z emocjami i sposoby zarządzania nimi. Poznali też podstawowe zasady asertywnej komunikacji, w tym mówienia nie, a także asertywnego wyrażania próśb i oczekiwań oraz radzenia sobie z krytyką. Osoby prowadzące Grupę Wsparcia Parasol, czyli członkowie Fundacji Fructus, dodatkowo przeanalizowali swoje dotychczasowe osiągnięcia w prowadzeniu grupy wsparcia. Na warsztatach było zabawnie, ale również czasem refleksyjnie, tak jak w życiu. Kameralne spotkania dały nam kolejną okazję do wzajemnego poznania się i wymiany jakże cennych doświadczeń.  Kolejnym etapem projektu było zebranie ankiet dotyczących placu zabaw. Poprzez pytania zawarte w ankiecie, poznaliśmy dokładnie sytuację na obecnych placach zabaw oraz co należy zmienić, czego brakuje. Ankiety były dostępne w różnych punktach i salonach zabaw, np. Fiku Miku w C H Fabryka. Na profilach społecznych i stronie Fundacji http://fundacjafructus.blog.pl/,  podane zostały linki, które przekierowują na stronę survio.com, gdzie można było wypełnić ankietę on line. Już dziś wiemy, ze wielu rodziców zwraca uwagę na dostępność huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych, której brakuje w naszym mieście. Drugą kwestią jest poczucie bezpieczeństwa - ogrodzenie, oraz zróżnicowana ekspozycja na słońce i cień. O czym jeszcze poinformują nas rodzice? Wyniki ankiety bardzo pomogą w przygotowaniu wniosku  do budżetu obywatelskiego, tym samym do kontynuacji naszego projektu.

Kwota projektu (zł): 4 610,00

Kwota dotacji (zł): 2 500,00

Wkład własny (zł): 2110,00

Tytuł: MAZURSKA PALINOCKA - MAZURY PO MAZURSKU

Nazwa realizatora: Grupa Nieformalna ARCHIPELAGI KULTURY MAZUR I WARMII

Czas trwania projektu: 01.06.2016 – 30.09.2016 r.

Miejsce realizacji projektu: Mrągowo

Opis:

Mazurska Palinocka, czyli Mazury po mazursku” to tytuł projektu, którego bezpośrednimi uczestnikami byli mieszkańcy powiatu mrągowskiego. Realizatorzy wystartowali w stolicy regionu w Olsztynie na Nocy Świętojańskiej prezentując tradycyjny obrządek mazurskiej palinocki. Był to szczególnie ważny dzień związany z przesileniem wiosenno letnim, w Parku Centralnym nad rzeką Łyną, gdzie uczyliśmy mieszkańców i  turystów wykonywać wianki z roślin zebranych na mazurskiej łące. W dniu 24 czerwca zaproszeni przez grupę Archipelagu Kultury Warmii i Mazur pokazano piękno nieznanej kultury mazurskiej, ucząc w sposób prosty odtwarzania kultury mazurskiego regionu. Projekt głównie polegał na przygotowaniu i zorganizowaniu cyklu warsztatów rękodzieła i etnobotaniki, które odbywały się w powiecie mrągowskim. Jako atrakcja zajęć integracyjnych i turystyczna wykorzystywana została lokalna kultura, folkloryzm oraz przyroda w połączeniu z nowoczesnymi technologiami. Uczestnicy mogli spotkać się  z czymś niepowtarzalnym i wyjątkowym.  Zajęcia odbywały się w oparciu o tradycyjny warsztat tkacki oraz nowe narzędzia komunikacji. Podstawowym surowcem były rośliny, jako element popularyzujący krajobraz mazurskiej okolicy. Warsztaty prowadzone były z elementami questingu i edukacji historii regionalnej. Kulminacyjnym punktem projektu były spotkania, podczas których odtwarzaliśmy  zwyczaje mazurskiej Palinocki. Nauczyliśmy uczestników działania wyplatania wianków oraz jak stworzyć replikę stroju niezbędną do odtworzenie roli centralnej postaci uroczystości, mazurskiego gospodarza zwanego gburem.  Wraz z pokazem pracy warsztatu tkackiego, została zebrana dokumentacja z opisami mazurskich historii, która została wydana w postaci „Albumu Zielonej Księgi Mazur”. Projekt realizowany był przy współpracy  ze szkołą w Sorkwitach, z Lokalną Organizacją Turystyczną, Bibliotekę Miejską w Sorkwitach, Powiatową Biblioteką Pedagogiczną w Mrągowie oraz Stowarzyszeniem Twórców Ludowych.  Więcej informacji o projekcie na www.facebook.com/mazury.po.mazursku/

Kwota projektu (zł): 9.450,00

Kwota dotacji (zł): 3.300,00

Wkład własny (zł): 6.100,00

 

 

Tytuł: Kochanówka
Czas trwania projektu:
24.07.2016 - 30.09.2016
Miejsce realizacji projektu:
Kochanówka
Opis:

Aktywni i kreatywni - grupa nieformalna przy stowarzyszeniu Nasza Kochanówka dzieki wsparciu z programu mikrodotacji ,,Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie "dofinansowanego przez MRPiPS w ramach FIO realizuje projekt Kochanówka.

Projekt jest skierowany do dzieci, młodzieży, osób dorosłych - mieszkańców wsi Kochanówka.

Celem projektu jest stworzenie pamiątki regionalnej charakterystycznej dla wsi Kochanówka poprzez warsztaty rzeźbiarskie i plastyczne.

Dzięki wspólnej pracy osoby uczestniczące w projekcie, pod czujny okiem instruktora Pana Wiesława Bożomańskiego, mogły wykazać się własną inwencją twórczą, pomysłowością przy tworzeniu pamiątki. Gotowe płaskorzeźby czekają teraz na wykonanie form silikonowych by można było je powielać poprzez odlewy gipsowe.


Kwota projektu (zł):
3.200,00
Kwota dotacji (zł):
2.500,00

 

 

"Szał ciał w Szałkowie czyli zdrowo jem ruszam się"

W Szałkowie pod Iławą dzięki grupie pań Jesteśmy aktywne oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Szałkowa Agrotur realizowano projekt "Szał ciał w Szałkowie czyli zdrowo jem ruszam się". Głównym celem projektu była profilaktyka otyłości ,chorób serca i cukrzycy oraz integracja społeczna wokół promocji zdrowego stylu życia poprzez podniesienie aktywności ruchowej mieszkańców Szałkowa. Pod okiem pani dietetyk uczestnicy poszerzyli swą wiedzę na temat filarów zdrowego odżywiania, zgłębili tajniki przygotowywania zdrowych i pożywnych posiłków, tworzenia koktajli, soków, smoothie, komponowania sałatek, past do chleba oraz przepisów na słodkie i zdrowe przekąski. Warsztaty kulinarne pozwoliły na otwarcie się na nowe doznania kulinarne różniące się od tradycyjnej polskiej kuchni. Druga część projektu polegała na zmotywowaniu grupy do ćwiczeń fizycznych pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Panie równie chętnie zapoznały się z zasadami prawidłowego „uprawiania” nordic walking. Stopień zaawansowania był rozmaity, ale ćwicząc w znanej sobie grupie i środowisku pozbyły się obaw, że można coś zrobić źle i inaczej niż reszta grupy. Znikły wówczas kompleksy i strach przed oceną innych. Celem było także przezwyciężenie oporu przed ćwiczeniem na dworze oraz przełamanie barier związanych z naszym wyglądem. Trwające trzy miesiące spotkania zakończyły się na iławskim basenie. Efekty projektu są już widoczne. Grupę uśmiechniętych pań co rano można spotkać w Szałkowie podczas treningu z kijkami.


Celem projektu "Propagowanie aktywności fizycznej - od juniora do seniora" było pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców do włączenia się w podejmowane inicjatywy poprzez udział w ciekawych zajęciach, takich jak kyokushin karate oraz zajęciach fitness z elementami tańca.

Podczas realizacji projektu odbyło się:

- 15 godzin zajęć fitness z elementami tańca, w których wzięło udział 10 osób w wieku od lat 13 do 55,

- 16 godzin zajęć kyokushin karate, w których udział wzięło 10 osób w wieku od lat 5 do 12,

- 2 godziny szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w którym udział wzięło ok. 14 osób,

- festyn podsumowujący projekt, w którym udział wzięło ok. 60 osób.

Zrealizowany projekt zdecydowanie przyczynił się do wzrostu aktywności fizycznej u dzieci, młodzieży i dorosłych, integracji mieszkańców, nabycia umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wypracowania pozytywnej współpracy między mieszkańcami oraz wzrost świadomości mieszkańców na temat idei wolontariatu.

Zajęcia warsztatowe z wykwalifikowanymi instruktorami pozwoliły na rozwój indywidualnych zainteresowań w zakresie fitnessu z elementami tańca oraz zajęć kyokushin karate. Przeprowadzone warsztaty rozbudziły w uczestnikach aktywność ruchową, motywację do podejmowania wysiłku fizycznego w celu poprawy kondycji fizycznej. Młodsi uczestnicy projektu nabyli umiejętności samodyscypliny, odpowiedzialności, współpracy w grupie, a niektórzy pokonali nieśmiałość. Zorganizowany festyn stanowił okazję do bliższego poznania się z mieszkańcami szczególnie nowo zamieszkałymi, promowania właściwych postaw społecznych oraz działań służących poprawie jakości życia. Podczas festynu został zaprezentowany układ taneczny, który wypracowały uczestniczki warsztatów, następnie zawodnicy z bartoszyckiego Klubu Kyokushin Karate zaprezentowali sztukę walki karate w kategorii wiekowej od lat 4 do 40.

 

 

 

Projekt „Babki Zielarki na start!” polegał na zakupie wyposażenia - laptopa wraz z oprogramowaniem, rzutnika multimedialnego, drukarki oraz materiałów biurowych do celów funkcjonowania Stowarzyszenia.

Program FIO wzmocnił potencjał Stowarzyszenia, dzięki czemu stało się bardziej profesjonalną organizacją, która jeszcze lepiej realizuje swoje cele.

Osiągnięte rezultaty :

1. Wzrost profesjonalizacji usług edukacyjnych stowarzyszania.

2. Podniesienie kompetencji informatycznych członków organizacji.

3. Podniesienie rozpoznawalności miejscowości Blanki i organizacji - social media.

Osiągnięte korzyści:

1. Szersze dotarcie z ofertą edukacyjną do grup docelowych.

2. Czytelniejsze przekazywanie informacji edukacyjnych.

3. Łatwość w dotarciu do informacji o działaniach organizacji.