Tytuł projektu: Teatr na jednej ulicy
Data realizacji: Od: 1-6-2016 Do: 9-9-2016
Realizator: Stowarzyszenie Razem dla Innych, Liwianki
Kwota dofinansowania: 5000.00 zł

Głównym celem projektu było wzbogacenie oferty zajęć kulturalnych poprzez stworzenie i prezentację spektaklu ulicznego w przestrzeni publicznej oraz integracja sąsiedzka w ramach jednej głównej ulicy wsi. Projekt zakładał również realizację celu szczegółowego: pobudzenie zainteresowania teatrem -promowanie innowacyjnego modelu prowadzenia zajęć teatralnych -zwiększenie integracji międzypokoleniowej -kształtowanie aktywnej i twórczej postawy u uczestników i odbiorców projektu. Wszystkie zamierzone cele zostały osiągnięte poprzez realizację zaplanowanych w projekcie działań. W Liwie obyły się warsztaty artystyczne dla dzieci, łączące różne sztuki: teatr, pantomima, elementy żonglerki, tańca, ruchu scenicznego. Połączenie różnych form wyrazu pozwoliło odkryć dzieciom pasję w różnych dziedzinach. Jedne czuły się lepiej wypowiadając kwestię, inne udając mima, jeszcze inne w kuglarstwie. Takie połączenie spowodowało, że każdy znalazł coś dla siebie. W Sumie zrealizowanych zostało 45 h zajęć (40 teatralnych i 5 artystycznych, skoncentrowanych głównie na ekspresji i twórczym wyrażaniu siebie za pomocą różnych form artystycznych). Duża część zajęć odbywała się w plenerze. Zajęcia terenowe miały uświadomić dzieciom, że sztukę można robić wszędzie, nie tylko na wielkiej scenie. Bardzo ważnym elementem projektu było to, że dzieci samodzielnie przygotowały scenariusz (przy wsparciu specjalisty) całego przedstawienia. To dzieci wymyśliły koncepcję, podzieliły się rolami a także samodzielnie wykonały kostiumy oraz całą scenografię. Same również przygotowały sprzęt kuglarski, z którego korzystały podczas warsztatów. Premiera sztuki cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy licznie przybyli na spektakl. Przedstawienie rozpoczęła parada, która przemaszerowała przez główną ulicę wsi. Mieszkańcy obserwowali całość z okien, podwórek. Część przyłączyła się do parady. Podczas parady dzieci prezentowały nabyte podczas zajęć umiejętności. Główną część wystawiono na scenie. Na zakończenie zorganizowano piknik rodzinny z licznymi atrakcjami. Były tańce, ognisko, zabawy. Teatr rozbudził w dzieciach chęć twórczej ekspresji i wyrażania siebie poprzez teatr. Był również możliwością obcowania ze sztuką wyższą. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach. Zawiązało się ,,nieformalne kółko teatralne'', które od października przygotowywało będzie kolejny spektakl. Bez realizacji projektu dzieci nie odkryły by w sobie talentów oraz pasji teatralnych i kuglarskich. To innowacyjne działanie spowodowało otwarcie się dzieci na nowe inicjatywy. Spowodowało przełamanie barier, pokonanie własnych słabości oraz nieśmiałość. Efekt końcowy przerósł oczekiwania wszystkich osób które wzięły udział w teatrze ulicznym. Realizacja projektu przyczyniała się również do zaktywizowania rodziców, którzy teraz bardziej i chętniej angażują się w działania miejscowości. Przychodzą na spotkania, podsuwają pomysły, które mogłyby być realizowane. Największym efektem projektu, było to, że z dzieci udało się stworzyć grupę która jest chętna i aktywna do dalszego działania.

Tytuł projektu: Zakup sprzętu związanego z obszarem działań Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno
Data realizacji: Od: 1-4-2016 Do: 31-5-2016
Realizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno
Kwota dofinansowania: 2800.00 zł


Główny cel projektu polegał na wyposażeniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Laseczno w niezbędny sprzęt służący realizacji działań i celów statutowych takich jak: podniesienia jakości życia społeczności Sołectwa Laseczno, zrównoważonego rozwoju sołectwa, integrowanie mieszkańców wsi, nauka, edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycje narodowe, regionalne - kultura fizyczna, sport, turystyka, bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym, ekologia, ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, porządek, bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności, integracja europejska, promocja i organizacja wolontariatu, rozwój infrastruktury wsi, profilaktyka patologii społecznych, uzależnień, chorób cywilizacyjnych, ochrona, promocja zdrowia i pomoc społeczna, działalność na rzecz chorych i niepełnosprawnych, dobroczynność, wyrównywanie szans, inicjowanie działań na rzecz rodzin w trudnej sytuacji życiowej, - promocja zatrudnienia aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także rozwój demokracji, - działalność doradcza i informacyjna na rzecz społeczeństwa, - promowanie własnej działalności. W ramach realizacji projektu podjęliśmy takie działania jak: sprawdzenie ofert cenowych i dostępności sprzętu oraz zakup sprzętu.
Dzięki realizacji projektu osiągnęliśmy następujące efekty, rezultaty:
- rozwinięte umiejętności organizacyjno-operacyjne członków stowarzyszenia;
- pogłębione umiejętności posługiwania się sprzętem multimedialnym,
- zakupiony sprzęt(laptop, urządzenie wielofunkcyjne),
- poszerzony zakres usług zewnętrznych związanych z działalnością stowarzyszenia,
- wsparcie nowatorskich, oddolnych pomysłów,
- stworzone możliwości do uczenia się, kształcenia, rozwoju osobistego na terenie Sołectwa Laseczno i okolic,
- stworzone zaplecze do budowania potencjału młodej organizacji pozarządowej.

Tytuł projektu: Pan Jakub czyli ostatni zajazd na Wardęgowo
Data realizacji: Od: 4-4-2016 Do: 14-8-2016
Realizator: Stowarzyszenie Dla Ostrowitego i Okolic "Iskra Wzajemności", Porozumienie Wardęgowo-Ostrowite
Kwota dofinansowania: 4000.00 zł


Celem projektu była aktywizacja i integracja mieszkańców wsi Wardęgowo i Ostrowite przy realizacji wspólnej inicjatywy w postaci organizacji festynu i widowiska historycznego. Inicjatywa wymagała dużego nakładu pracy w zakresie prac związanych z uszyciem 42 strojów szlacheckich oraz w zakresie prac organizacyjnych. W ramach tych prac odbyło się 20 wspólnych spotkań poświęconych szyciu strojów, 2 spotkania organizacyjne, 2 spotkania poświęcone uprzątnięciu i przygotowaniu terenu pod festyn, 3 próby inscenizacji. W szycie strojów zaangażowanych było 12 osób, w inscenizacji wzięło udział 50 osób. Intensywność spotkań, ilość zaangażowanych osób i sukces w realizacji projektu świadczą o zrealizowaniu zakładanego celu. Powstały 42 stroje szlacheckie, które znajdują się teraz w dyspozycji grupy i łącznie z wypracowaną integracją i entuzjazmem grupy ( zwiększonym przez sukces ostatniej imprezy) stanowią zaplecze i kapitał do przyszłych działań. Działania projektowe rozpoczęto w kwietniu od dwóch spotkań organizacyjnych, z których jedno poświęcone było konsultacjom z panią prof. Małgorzatą Grupa z UMK w Toruniu dotyczącym wyglądu i cech charakterystycznych strojów szlacheckich. Przygotowano scenariusz widowiska historycznego i rozdzielono role. Stopniowo dokonywaliśmy zakupu tkanin i dodatków krawieckich. W okresie kwiecień-sierpień odbyło się 20 spotkań w czasie których wspólnie szyliśmy stroje, część prac kończono w domach. Przeprowadziliśmy 3 próby inscenizacji i poloneza. Pod koniec lipca, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, otrzymaliśmy od LGD Ziemia Lubawska 200 szt. plakatów, Plakaty zostały rozwieszone w okolicznych gminach: Biskupiec, Nowe Miasto Lubawskie, Kurzętnik, Zbiczno, Jabłonowo i Brodnica. Na początku sierpnia odbyły się 2 spotkania na miejscu festynu poświęcone przygotowaniu terenu. W dniu 13.08.2016r. w godzinach 16-24 odbył się festyn historyczny zapoczątkowany widowiskiem "Pan Jakub czyli ostatni zajazd na Wardęgowo". Zdjęcia z festynu będą załącznikiem do sprawozdania.

Tytuł projektu: Silna rodzina to silna społeczność - warsztaty dla rodzin z gminy Morąg dotkniętych niepełnosprawnością z powodu autyzmu/aspergera
Data realizacji: Od: 1-4-2016 Do: 30-6-2016
Realizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem NIE-ZWYKŁE DZIECI w Morągu
Kwota dofinansowania: 3500.00 zł

Projekt realizowany był w okresie 01.04.2016-30.06.2016 w gminie Morąg, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie Celem głównym projektu było stworzenie w okresie kwiecień-czerwiec 2016 roku warunków do aktywnego funkcjonowania w rodzinie i społeczności lokalnej 13 dzieci z terenu gminy Morąg, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie ze spektrum autyzmu i budzenie u ich rodzin poczucia pełnoprawnych członków społeczności lokalnej. Cele szczegółowe:
1 - wzrost umiejętności dzieci niepełnosprawnych do skutecznego porozumiewania się z rodzeństwem, rodzicami i społecznością lokalną
2 - wygaszanie u dzieci zachowań "niepożądanych", w tym agresji/wycofania się z prób komunikacji itp. będącej konsekwencją nieumiejętności wyrażania swoich pragnień i potrzeb
3 - wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez nabycie umiejętności do wspólnej zabawy i nauki
5 – integrowanie rodzin, przełamywanie barier pomiędzy niepełnosprawnymi i sprawnymi
6 - wzmacnianie samooceny, wiary w siebie rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności z powodu autyzmu
W ramach projektu zaplanowano:
1-warsztaty terapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu i ich rodzeństwa, prowadzone przez profesjonalistów w zakresie komunikacji, wyrażania emocji, nawiązywania kontaktów.
2-warsztaty dla rodziców/dziadków/opiekunów itp. dzieci niepełnosprawnych prowadzone przez moderatora/specjalistę w
formie samopomocowych grup wsparcia w których rodzice mogą się również dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem – w zakresie technik nawiązywania relacji z dzieckiem poprzez wspólną zabawę.
3-wizytę studyjną w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni. Celem wizyty była integracja rodzin, wspólne poznanie procesów zachodzących w otaczającym świecie przy zastosowaniu technik interaktywnych dostosowanych do możliwości poznawczych niepełnosprawnych, zwiększenie samooceny członków rodzin.
4-haeppening-wykorzystanie zdobytej wiedzy polegający na przygotowaniu dla społeczności gminy Morąg pikniku integracyjnego z poczęstunkiem, organizacja wspólnych zabaw, prezentacja projektu /pokaz slajdów oraz wykłady uczestników/.
Efekty/rezultaty realizacji projektu
1- utworzenie w okresie kwiecień-czerwiec 2016 roku warunków do aktywnego funkcjonowania w rodzinie i społeczności lokalnej 13 dzieci z terenu gminy Morąg dotkniętych autyzmem/aspergerem i budzenie u ich rodzin (37 osób) poczucia pełnoprawnych członków społeczności lokalnej.
2 - 13 dzieciom dotkniętym autyzmem/aspergerem zwiększyło umiejętności do skutecznego porozumiewania się z rodzeństwem, rodzicami i społecznością lokalną
3 - 13 dzieci dotkniętych autyzmem/aspergerem lepiej potrafi wyrażać swoje potrzeby i pragnienia
4 - u 50 osób wzmocniły się więzi rodzinne poprzez nabycie umiejętności do wspólnej zabawy i nauki, podniesie się poziom integracji rodzin, wzmocni samoocena wiara w siebie i swoje możliwości
5-przełamywano bariery pomiędzy niepełnosprawnymi i sprawnymi
Korzyści z realizacji projektu:
1-Dzieci dotknięte niepełnosprawnością będą lepiej wyrażają swoje potrzeby i pragnienia
2-Rozwinęła się grupa samopomocowa w ktorej rodziny dzieci niepełnosprawnych dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem ale również niwelują obawy.
3-Rodziny lepiej poznały otaczający je świat, nastąpi zwiększyła się integracja rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi oraz rodzin dotkniętych podobnymi problemami,
4-Podniósl się poziom wiary rodzin w siebie i swoje możliwości, zwiększył się poziom otwarcia na społeczność lokalną.
Realizacja projektu przyniosła korzyść samej organizacji - zdobycie doświadczenia, poznanie społeczności, lepsza organizacja pracy.

Tytuł projektu: Starter dla Otwieracza
Data realizacji: od 4-05-2015 do 29-10-2015
Realizator: Stowarzyszenie "Otwieracz"
Kwota dofinansowania: 3000.00 zł

Zrealizowaliśmy projekt polegający na zintensyfikowaniu działań początkowych naszego Stowarzyszenia. Poprzez otrzymane wsparcie finansowe udało nam się szybciej zrealizować nasze wstępne plany. Co za tym poszło zaopatrzyliśmy się w niezbędny sprzęt (laptop, drukarkę, GPS), oprogramowanie oraz uaktywniliśmy się z logotypem, stroną internetową oraz Fanpagem. Nabyliśmy nową wiedzę z zakresu księgowości i program umożliwiający nam samodzielne rozliczanie kosztów Stowarzyszenia. Stworzone logo odzwierciedla założenia i cele Stowarzyszenia i jest elementem wyróżniającym i identyfikującym nas. Utworzona strona internetowa, Fanpage propagują i promują nasze cele, misję, pomysły, skupiają odbiorców wokół naszych działań i angażują ich w ich przebieg. GPS - niestety uboższy ze względu na przyznanie mniejszej dotacji na ten sprzęt zamierzamy wykorzystywać w najbliższych projektach oraz na co dzień tworząc ciekawe trasy, ścieżki, opisując ciekawe punkty turystyczne, udostępniając je i zarażając innych pasją do przyrody i aktywności. Poprzez Realizację projektu udało nam się rozwinąć potencjał Stowarzyszenia. Pozyskany sprzęt, stworzone materiały, logotyp, storna i fanpage, pomagają nam na co dzień dbać i wykorzystywać nasza wiedzę, umiejętności, pomysły i energię. Piszemy już kolejne projekty, mamy pomysły, które chcemy wdrażać w życie, publikujemy dalsze posty i działamy. Wierzymy i widzimy, że teraz jest nam łatwiej docierać i przekonywać innych do działania i zmiany sposobu myślenia. Udało nam się także sprawdzić nasz zespół przy wspólnym celu i wiemy, że razem możemy dużo zdziałać. Chcemy dzielić się tym co mamy i doświadczać nowych rzeczy. Poprzez kontakt z kolejnymi osobami, projektami, warsztatami zyskamy coś dla siebie ale także dla naszej pięknej okolicy i jej mieszkańców. Dzięki szerokiemu zasięgowi internetowemu możemy docierać znacznie dalej. Nasze posty na Fb docierają do dziesiątków, setek osób a jeden z nich
o warsztatach promowany dotarł do 2019 osób a to jeszcze nie koniec. Możemy teraz szybciej i efektywniej poszukiwać osób chcących realizować z nami działania, realizować cele statutowe. Dzięki planowanym i już zrealizowanych dwóm projektom dla okolicznych mieszkańców dajemy im (i chcemy dalej to robić) dostęp do szerszego wachlarza możliwości: rozwoju, edukacji, kultury, sztuki, zdrowia, sportu, rekreacji i turystyki. Na naszym terenie dostęp do tego typu ścieżek jest mocno ograniczony, utrudniony lub zbyt drogi. Chcemy ułatwiać dostęp do ciekawych form spędzania czasu, edukacji, inspiracji i motywacji. Dzięki naszej stronie i Fanpage - dalsze i bliższe środowisko ma dostęp na bieżąco do informacji o naszym stowarzyszeniu i jego celach, planach, projektach, działaniach czy po prostu do łatwego odnalezienia nas i kontaktu z nami. W najbliższym czasie planujemy także udostępnianie naszego sprzętu, wiedzy czy umiejętności innym grupom potrzebującym takiego wsparcia. W trakcie trwania projektu dwukrotnie pomagaliśmy w zaprzyjaźnionym Sołectwie w przeprowadzeniu warsztatów twórczych a obecnie piszemy wspólny projekt z zakresu "Równać szanse". Przygotowujemy także na nowym sprzęcie kolejne dokumenty pod pomysł na warsztaty artystyczne o szerokim zakresie lokalnym. Planujemy w najbliższych dniach pomóc w organizacji i wypożyczyć nasz sprzęt podczas spotkania młodych ludzi z pobliskich wsi z bardzo inspirującym młodym człowiekiem, który zwiedził Świat jeżdżąc stopem. To dopiero początki naszych działań i mamy nadzieję, że kolejne będą pobudzać nas samych do dalszych działań a otrzymane wsparcie zdecydowanie pomogło nam zrobić szybszy i bardziej dynamiczny pierwszy krok. Społeczność będzie mogła korzystać ze stworzonego zaplecza naszej organizacji, naszej wiedzy, umiejętności, otwartego spojrzenia, energii i inspiracji poprzez wspomniane wyżej sposoby ale także w inne, nowe, które dopiero planujemy: wspierania atrakcyjności regionu dla mieszkańców i turystów, tworzenie kolejnych możliwości do doświadczania, uczenia się, rozwoju osobistego, wzmacniania współpracy, solidarności lokalnej, tworzenia nowych możliwości spędzania wolnego czasu, itp.

Tytuł projektu: "Łąkorska Liga Siatkówki Plażowej"
Data realizacji: od: 11-5-2015 do 30-8-2015
Realizator: Młodzieżowa Rada Łąkorza
Kwota dofinansowania: 3506.72 zł

Projekt "Łąkorska Liga Siatkówki Plażowej" był naszym pierwszym projektem. W trakcie jego realizacji nauczyliśmy się jak efektywnie pisać projekty, jak nawiązywać kontakty z władzami, żeby skutecznie zrealizować zamierzony cel, a przede wszystkim projekt zyskał w oczach społeczności. Zmodernizowaliśmy plażę nad naszym jeziorem i zbudowaliśmy tam boisko do siatkówki plażowej. W otwarciu obiektu uczestniczyło blisko 150 osób, a był to tylko mecz otwarcia i ognisko. Przez całe wakacje plaża i boisko cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Codziennie, kiedy przejeżdżaliśmy obok plaży, znajdowaliśmy tam tłumy turystów i mieszkańców, którzy korzystali z obiektu jak i z powiększonej plaży, którą stworzyliśmy. Od początku naszym zamiarem było zorganizowanie ligi siatkówki plażowej przez całe wakacje. Przez ten okres kilka drużyn co tydzień grało w siatkówkę nad jeziorem, a przyglądali się temu uważnie mieszkańcy Łąkorza. Na koniec wakacji, 30 sierpnia, zorganizowaliśmy wielki I Łąkorski Turniej Siatkówki Plażowej. Zainteresowanie turniejem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. W zawodach uczestniczyło 9 drużyn, w tym zawodnicy spoza naszego województwa. Przy okazji turnieju razem z KGW Łąkorz i Wójtem Gminy Biskupiec zorganizowaliśmy piknik nad jeziorem na zakończenie lata. Niektórzy mieszkańcy Łąkorza stwierdzili, że nigdy nie widzieli na plaży takich tłumów jak w ten dzień. To była udana impreza, udany turniej i wydarzenie wspominane do dzisiaj przez nas i naszą lokalną społeczność. Podczas realizacji projektu pojawiły się pewne trudności. Kilka razy ktoś próbował niszczyć plażę, ale dzięki wsparciu Wójta uporaliśmy się z problemem. Mieszkańcy są zadowoleni, że właśnie nad jeziorem powstał taki obiekt. Często słyszymy pytania od nich kiedy będziemy realizować kolejny projekt. To pokazuje z jakim pozytywnym odzewem spotkała się nasza inicjatywa. Dzięki realizacji projektu boisko do siatkówki i plaża będą służyły mieszkańcom na lata, a my na pewno będziemy organizować cykliczne imprezy na plaży nad Jeziorem Łąkorz.

Tytuł projektu: Wybudowania 2.0
Data realizacji: Od: 1-9-2016 Do: 10-10-2016
Realizator: Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania
Kwota dofinansowania: 2700.00 zł

Projekt "Wybudowania 2.0" zakładał wzmocnienie potencjału technologicznego organizacji, z naciskiem na sprzęt komputerowy. Nastąpił zakup wybranych urządzeń. Pracownicy organizacji oraz jej partnerzy zostali wzmocnieni infrastrukturą techniczną oraz zwiększone zostały ich kompetencje. Efektem projektu było zaprzestanie eksploatacji prywatnego sprzętu na rzecz zadań fundacji. W powiecie nowomiejskim wzmocniła swoją obecność organizacja pozarządowa stworzona przez osoby wykształcone w dużych ośrodkach miejskich, które powróciły do rodzinnej miejscowości i posiadają zaplecze merytoryczne oraz infrastrukturalne do realizacji bezpłatnej oferty kulturalnej i edukacyjnej. Organizacja była otwarta na wsparcie inicjatyw lokalnych dzięki posiadanemu zapleczu technicznemu. Projekt to kontynuacja zeszłorocznych projektów dofinansowanych przez FIO Warmia Mazury Lokalnie. Kluczową potrzebą, z której wyniknął wniosek o dofinansowanie projektu "Wybudowania 2.0" była rzetelna i długofalowa realizacja działań edukacyjnych związanych z dziedzictwem kulturowym regionu ziemi lubawskiej. Potrzeba ta nakładała się na takie cele naszej organizacji jak "promowanie idei ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa niematerialnego" oraz "tworzenie programów edukacji twórczej dla dzieci i młodzieży". Projekt posłużył wzmocnieniu zaplecza technologicznego organizacji, dzięki któremu możliwa będzie realizacja zadań własnych. Jak mówi raport "Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych" przygotowany przez Stowarzyszenie Klon/Jawor jedynie 20% organizacji pozarządowych posiada narzędzia elektroniczne, bez których nie ma możliwości przygotowania zajęć, zrobienia researchu, przeprowadzenia promocji i kontaktu z partnerami. Dlatego spełnienie przedstawionej potrzeby wiązało się ze wzmocnieniem zasobów technologicznych organizacji i danie niezależności technicznej. Dzięki wzmocnieniu tego potencjału Fundacja Wybudowania będzie stanowić także wsparcie dla innych inicjatyw w regionie, co także pokrywa się z naszymi celami statutowymi. Członkowie fundacji są osobami wykształconymi w dziedzinach zbieżnych z celami statutowymi fundacji (antropologia, architektura krajobrazu, ogrodnictwo) Krajobraz stanowi dla nas najszersze pole działań dążące ku poprawie jego stanu – a przez to stanu związanych z nim społeczności. Jako fundacja zakładamy podnoszenie jakości otoczenia kulturowego oraz ładu przestrzennego wiejskich społeczności lokalnych – właśnie tak rozumiany krajobraz traktujemy jako dobro wspólne stanowiące przedmiot działania organizacji. Dla tak określonego dobra cel stanowił podniesienie naszych kompetencji w kategoriach przygotowania profesjonalnych i rzetelnych projektów edukacyjnych i badawczych. Nowoczesne technologie pozwalają wprowadzać niestandardowe i innowacyjne pomysły na tereny najczęściej pozbawione tego typu oferty oraz dzięki odpowiedniej klasy sprzętowi komputerowemu usamodzielnić się od pracy grafików i projektantów. Zarazem wzrost naszego merytorycznego zaplecza, doświadczenie i stworzenie sieci kontaktów w środowisku lokalnym fundacji pozwolą na profesjonalizację organizacji i możliwość wejścia na systemowy, unikający działań okazjonalnych tryb pracy. Zwiększył się także potencjał fundacji do komunikowania się z odbiorcami, zainteresowanymi tematem oraz społecznościami lokalnymi oraz rozpoznawalność marki Fundacji Wybudowania. Uwagi do sprawozdania finansowego Został zwiększony całkowity koszt projekt, który pokryty został ze środków Fundacji Wybudowania. Dodatkowo zakupiona została torba do laptopa w promocyjnej cenie 1 zł, kosztu tego brakuje w całkowitym budżecie projektu jednak widoczny jest na przedstawionej fakturze vat.

Tytuł projektu: Nasza świetlica
Data realizacji: od 15-5-2015 r. do 21-8-2015 r.
Realizator: Świetlica Osiedla Lubawskiego - inicjatywa społeczna
Kwota dofinansowania: 2500.00 zł

Projekt doposażenia osiedlowej świetlicy położonej przy ulicy Długiej w Iławie jest ważna inicjatywą z punktu widzenia społeczności lokalnej. Osiedle Lubawskie w Iławie pozbawione jest jakiejkolwiek infrastruktury społecznej. W związku z tym nie występowała do tej pory jakakolwiek aktywność lokalnej społeczności skierowana do niej samej. W roku 2014 powstała grupa nieformalna "aktywne sąsiedztwo" - tworzona przez mieszkańców osiedla. Jej głównym celem była odnowa relacji miedzy sąsiedzkich oraz zaangażowanie w sprawy mieszkańców osiedla, analiza ich potrzeb, oraz próba ich realizacji. Postanowiono iż wszelkie działania odbywać się będą wokół lokalnej osiedlowej świetlicy. Działanie te podzielono ze względu na potrzeby na trzy główne obszary działania: bezpieczeństwo, promocja zdrowia, działania integrujące społeczność lokalną. Głównym celem naszego projektu jest tworzenie więzi sąsiedzkich pomiędzy świadomymi mieszkańcami Osiedla Lubawskiego. Obecnie Osiedle Lubawskie nie jest miejscem działań jakiejkolwiek organizacji samorządowej czy obywatelskiej. W związku z relatywnie niewielką ilością mieszkańców osiedla (ok. 1000 osób) osiedle to nie jest atrakcyjnym dla władz lokalnych polem inwestycji. Dotyczy to nie tylko działań inwestycji rozwojowych czy modernizacyjnych ale dotyczy głownie działań społecznych. Na osiedlu nie zlokalizowano ani jednej placówki kultury, edukacji. Działania takie doprowadziły do sytuacji w której sąsiedzi nie mają wspólnych płaszczyzn działania czy rozwoju. Działacze lokalni wielokrotnie spotykają się z deklarowanymi przez mieszkańców propozycjami współdziałania na polu współzawodnictwa sportowego, wymiany doświadczeń czy chęci udzielania pomocy sąsiedzkiej. Grupa nieformalna :Aktywne sąsiedztwo chciałaby wykorzystać tą chęć tworzenia świadomej społeczności lokalnej jako dobro wspólne występujące na Osiedlu Lubawskim. Projekt polegał na wyposażeniu lokalnej świetlicy osiedlowej w sprzęt niezbędny do prowadzenia skutecznej promującej zdrowy tryb życia edukacji. Działania te podzielono na dwa główne kierunki: pierwszy z nich to prowadzenie cyklicznych (2-3 razy w tygodniu)zajęć sportowych takich jak gimnastyka dzieci oraz osób starszych. Drugim kierunkiem edukacji promującej zdrowy tryb życia oraz integracji lokalnej są zajęcia kulinarne. Zajęcia te pomimo wielokrotnie deklarowanej przez mieszkańców chęci uczestnictwa nie odbywały się z powodu braku wyposażenia osiedlowej świetlicy. Wyposażenie świetlicy w aneks kuchenny (w kuchenkę elektryczną , komplety naczyń do gotowania, oraz szafki do przechowywania artykułów kuchennych pozwoliło na skuteczne prowadzenie takich zajęć w ramach lokalnego kółka kulinarnego. Zorganizowano dwukrotnie spotkania edukacyjne z udziałem dietetyka. Głównym rezultatem projektu jest zwiększenie liczby osób zaangażowanych w zdrowy tryb życia, grupy ćwiczące zwiększyły się do około 28 osób, i nadal lista uczestników ulega powiększeniu. Drugim rezultatem projektu jest podniesienie świadomości mieszkańców związanej z zdrowym odżywianiem się w oparciu o fachowe porady dietetyka. Zauważyliśmy też wzrost stopnia integracji społeczności osiedla przy okazji spotkań kulinarnych. Sądząc po dotychczasowym poziomie zainteresowania kółko kulinarne może zaangażować w działanie około 30 osób.

Tytuł projektu: NA DOBRY START
Data realizacji: od: 4-5-2015 do 22-11-2015
Realizator: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnym "Rozwiń Skrzydła"
Kwota dofinansowania: 4200.00 zł

Projekt pozwolił na wzmocnienie oddolnej inicjatywy rodziców i pedagogów, upowszechnił działania i pozwoli na dotarcie z pomocą do szerszej grupy odbiorców - dzieci i rodzin za pomocą platformy internetowej, wpłynął na poprawę dostępu do specjalistycznej pomocy, lepszą komunikację. Wzmocniono bazę organizacji która wpłynęła na jakość świadczonej pomocy, pozwoliła zmotywować nowych członków do działania, ułatwiła organizację pracy Stowarzyszenia. Dokumentacja zdjęciowa pozwoliła na prowadzenie akcji promocyjnych i promocję działań. Utworzenie strony internetowej dla Stowarzyszenia pozwoliło na realizację takich celów statutowych podnoszenie wiedzy na temat edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pozwoliła zaistnieć w świecie informacyjnym, przeciwdziałać zjawiskom wykluczenia i stereotypom wpływającym na relacje społeczne,w szczególności dotkliwie odczuwane w małych miejscowościach. Dzięki zakupionemu sprzętowi będziemy mogli pracować nad wydawaniem publikacji, ulotek i opracowywać materiały informacyjne, dotrzeć ze swoimi działaniami do osób indywidualnych i instytucji. Mając do dyspozycji własne zaplecze możemy samodzielnie i adekwatnie do potrzeb tworzyć materiały informacyjne, publikacje, ułatwić komunikację z podopiecznymi i członkami Stowarzyszenia. Ponadto projekt wpłynął pozytywnie na realizację kolejnych celów stowarzyszenia a mianowicie "Pozyskiwanie środków finansowych" ułatwił bowiem dostęp do wiedzy.
Nie bez znaczenie jest budowanie pozytywnego wizerunku organizacji w środowisku poprzez promocję przy okazji prowadzonych akcji i imprez, stąd przygotowany baner promocyjny i wydrukowane i rozpowszechnione ulotki.
1.Przygotowano bazę do rozwoju działalności młodego stowarzyszenia poprzez zakup sprzętu biurowego, komputera z oprogramowaniem, aparatu fotograficznego, urządzenia wielofunkcyjnego wraz z materiałami biurowymi.
2. Promowano działalności stowarzyszenia, pozycjonowano markę stowarzyszenia, w tym logo poprzez publikacje strony internetowej, przygotowano dokumentację zdjęciową, kolportaż ulotek i przygotowano filmu na temat stowarzyszenia.
3. Zaktywizowano członków i środowisko osób niepełnosprawnych do pracy na jego rzecz poprzez zaangażowanie w przygotowanie ulotek, filmu, przygotowano publikację, przeprowadzono ankiety dotyczące funkcjonowania stowarzyszenia i jego strony internetowej. Pozyskano nowych członków i wolontariuszy do pracy na rzecz stowarzyszenia i jego podopiecznych.

Tytuł projektu: ,,Rusz się”
Data realizacji: 01.05.2015-30.11.2015
Realizator: Grupa nieformalna Uparte babki/Ochotnicza straż pożarna w Tereszewie
Kwota dofinansowania: 2991.00 zł

W ramach projektu ,,Rusz się” utworzono przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Bałówki siłownię zewnętrzną typu ,,OUTDOOR FITNESS” poprzez zamontowanie jednego urządzenia sportowego typu ORBITREK Głównym celem projektu było utworzenie miejsca ogólnodostępnego dla mieszkańców i promowanie zdrowego trybu życia poprzez zachęcenie społeczności lokalnej do uprawiania sportu. Ponadto założeniem projektu było zwiększenie integracji społecznej mieszkańców wsi oraz mobilizowanie ich do działań na rzecz dobra wspólnego.
W ramach projektu wykonano następujące działania:
1. Przeprowadzenie rozpoznania cenowego urządzenia i konsultacja z mieszkańcami jakiego rodzaju urządzenie
kupujemy.
2. Rekrutacja osób do pomocy w przygotowaniu miejsca gdzie ma być zamontowane wybrane urządzenie.
3. Przygotowanie terenu przy świetlicy.
4. Wykonanie plakatów informujących o realizacji projektu i mającego powstać placu.
5. Współpraca z partnerami projektu.
6. Podpisanie umowy z wykonawcą zadania na zakup i montaż urządzenia.
7. Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim planowanej budowy.
8. Montaż urządzenia.
9. Rozpropagowanie informacji, o powstałej siłowni zewnętrznej w Małych Bałówkach przy świetlicy wiejskiej.
10. Sporządzanie dokumentacji fotograficznej.
11. Podziękowanie za pomoc w realizacji projektu.
Pozyskane środki z dofinansowania pozwoliły nam na pełną realizację zamierzonych działań poprzez utworzenie przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Bałówki siłowni zewnętrznej. Siłownia zewnętrzna utworzona przy budynku świetlicy, stanowi miejsce najczęściej odwiedzane przez mieszkańców naszej wsi w szczególności poprzez młodzież oraz rodziny z dziećmi. Przedmiotowe zadanie przyczyniło się do większego zaangażowania w sprawy wsi mieszkańców. Mieszkańcy bardzo licznie uczestniczą w organizowanych zebraniach, chętnie oferują swą pomoc w realizacji zamierzonych zadań dla swojej wsi. Z siłowni korzystają również przejeżdżający turyści i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Ogromną korzyścią osiągniętą w wyniku realizacji tego projektu jest odciągnięcie naszej młodzieży od siedzenia w domu przed komputerem czy telewizorem. Młodzież chętnie aktywnie spędza wolny czas przy świetlicy ćwicząc na siłowni, jeżdżąc na rolkach, wrotkach.
Obiekt nie służy wyłącznie do uprawiania sportu ale także stanowi miejsce gdzie można spędzić wolny czas w towarzystwie rodziny, sąsiadów, znajomych. Realizacja projektu dla nas, jako grupy nieformalnej jest wielkim sukcesem, dodała nam pewności siebie i odwagi. Zadowalający jest fakt iż utworzyłyśmy wyjątkowe miejsce nie tylko dla siebie lecz także dla ogółu społeczeństwa.

Tytuł projektu: ,,Dobry Start”
Data realizacji: od: 1-5-2015 do 31-8-2015
Realizator: SARI
Kwota dofinansowania: 3830.00 zł

Działania w ramach projektu ,,Dobry Start” miały pomóc w osiągnięciu celu głównego, czyli rozwoju Stowarzyszenia i spowodowanie jego zaistnienia w świadomości mieszkańców powiatu iławskiego, a tym samym dotarcie do osób dla pomocy którym powstało nasze stowarzyszenie ( osoby uzależnione, współuzależnione i ich rodziny oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym). W ramach projektu zrealizowano następujące działania: - przeprowadzono 10 godzinne szkolenie z podstaw księgowości dla zainteresowanych członków SARI 25 i 27 maja. Podczas szkolenia położono szczególny nacisk na zagadnienia związane z prowadzeniem księgowości stowarzyszeń. – następnie zleciliśmy opracowanie logotypu stowarzyszenia oraz wykonanie pieczątki, co pozwoliło nam stworzyć papier firmowy dzięki czemu nasze pisma zaczęły wyglądać bardziej profesjonalnie, - w ramach projektu założyliśmy stronę internetową SARI (www.sari-ilawa.pl), która umożliwi nam lepszy kontakt z naszymi członkami, sympatykami i osobami zainteresowanymi. Wśród zakładek jest galeria na której będą publikowane zdjęcia dokumentujące naszą działalność, jest forum które umożliwi dyskusję i dzielenie się swoimi uwagami na temat trzeźwego życia, kontakt do nas i biblioteka która w tej chwili liczy 19 książek zakupionych w ramach projektu, książki są ostemplowane i wypożyczane (także ludziom spoza stowarzyszenia) naszym zamierzeniem jest, żeby każda osoba po przeczytaniu książki podzieliła się z innymi swoją opinią o niej. - żeby lepiej zaistnieć w świadomości mieszkańców powiatu iławskiego w ramach projektu zleciliśmy wykonanie 2 roll-upów, banera oraz plakatów i ulotek, - dla dalszego funkcjonowania stowarzyszenia zakupiliśmy materiały biurowe, które posłużą do bieżącej działalności oraz posłużyły już do druku materiałów informacyjnych na temat uzależnień. Nasze plakaty wiszą w różnych instytucjach, które są odwiedzane przez wielu interesantów. Aktualnie nasze plakaty wiszą na tablicach ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie, Szpitala Powiatowego w Iławie, Powiatu Iławskiego, Urzędu
Miasta Iławy, Informacji Turystycznej, Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie i wielu innych. Plakaty Stowarzyszenia wiszą na tablicach z ogłoszeniami parafialnymi przy kościołach iławskich i nadal szukamy miejsc i rozwieszamy nowe plakaty. Ulotki informacyjne były rozdawane podczas imprez organizowanych przez miasto oraz wykładane w miejscach gdzie przychodzą ludzie szukający pomocy ( Miejski i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie). Jeden roll up stoi w sali w której często odbywają się różne wykłady, spotkania itp. w OPPUiPR w Iławie, a drugi planujemy rozstawiać na okres miesiąca w różnych obiektach użyteczności publicznej. w okresie realizacji projektu zapisało się do Stowarzyszenia 2 nowych członków oraz zyskaliśmy grono nowych sympatyków. Dzięki zakupionym książkom oraz spotkaniom co dwa tygodnie członków stowarzyszenia pogłębiliśmy swoją wiedzę o naszej chorobie, ponadto mobilizując członków stowarzyszenia do uczestnictwa w powstałej grupie wsparcia uczymy się zasad komunikacji, nabywamy umiejętności dyskusji oraz rozwijamy poczucie własnej wartości. Realizacja projektu a szczególnie rozdawanie ulotek i rozmowa z zainteresowanymi osobami rozwinęło wśród naszych członków-wolontariuszy otwartość i wrażliwość na drugiego człowieka i jego problemy. Rozdając ulotki, rozwieszając plakaty, opracowując teksty na plakaty, ulotki czy roll up nauczyliśmy się lepiej współdziałać w grupie i poznać lepiej swoje umiejętności. Realizacja projektu spowodowała, że członkowie SARI zintegrowali się i stali się grupą. Utworzenie własnej strony internetowej spowodowało zainteresowanie członków nowymi sposobami komunikacji i chęć lepszego opanowania obsługi komputera oraz uzyskania dostępu do internetu. Duże znaczenie dla naszego Stowarzyszenia ma fakt, że był to pierwszy projekt zrealizowany przez SARI i nabyta wiedza oraz doświadczenie zaowocuje w przyszłości realizacją kolejnych projektów.

Tytuł projektu: ,,CHOĆ SIĘ BRZYDKO NAZYWAMY CORAZ FAJNIEJ W WSI MAMY‘’
Data realizacji: OD 01.04.2015 DO 08.10 2015
Realizator: ,, BRZYDOWSKIE BABY ‘’
Kwota dofinansowania: 3988.25 ZŁ


PROJEKT "CHOĆ SIĘ BRZYDKO NAZYWAMY CORAZ FAJNIEJ W WSI MAMY" REALIZOWANY BYŁ W OKRESIE OD 01.04.2015 DO 08.10 2015 WE WSI BRZYDOWO W GMINIE OSTRÓDA PRZEZ NIEFORMALNĄ GRUPĘ KOBIET "BRZYDOWSKIE BABY" NASZYM GŁÓWNYM CELEM BYŁO OŻYWIENIE I AKTYWIZACJA ŚRODOWISKA WIEJSKIEGO PO PRZEZ WSPÓLNE DZIAŁANIE.
UDAŁO SIĘ NAM :
1. ZORGANIZOWAĆ AKCJĘ INFORMACYJNO – PROMOCYJNĄ PROJEKTU I JEGO EFEKTÓW. DO TEJ PORY W ZEBRANIACH WIEJSKICH UDZIAŁ BRAŁO PO KILKANAŚCIE OSÓB, NA ZEBRANIE PODSUMOWUJĄCE PRZYSZŁO PONAD 50 OSÓB. WYKONALIŚMY AFISZE, ULOTKI, BRZYDOWSKI OKÓLNIKI. INFORMACJE PRZEKAZYWALIŚMY NA STRONIE URZĘDU GMINY OSTRÓDA, FACEBOOKU, W OGŁOSZENIACH KOŚCIELNYCH I STRAŻACKICH OSP. PISAŁA O NAS GAZETA OSTRÓDZKA, NASZ GŁOS OSTRÓDZKI, MÓWIONO W RADIU MAZURY I RADIU ZET GOLD. DZIĘKI REALIZACJI PROJEKTU O MAŁEJ MAZURSKIEJ WSI BRZYDOWO BYŁO GŁOŚNO W CAŁYM WOJEWÓDZTWIE, STALIŚMY SIĘ ROZPOZNAWALNI.
2. POPRAWIĆ ESTETYKĘ WSI. W WYNIKU WSPÓLNYCH PRAC WYKONANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW ZAGOSPODAROWANO ZANIEDBANY DOTĄD PLAC OBOK PRZYSTANKU, POSADZONO KWIATY I DRZEWKA. ODNOWIONO PRZYSTANEK I TABLICĘ INFORMACYJNĄ. WOKÓŁ WIEJSKIEJ ŚWIETLICY POWSTAŁ KWIETNIK A SAMA ŚWIETLICA WITA ODNOWIONYM WEJŚCIEM I JAKŻE POTRZEBNĄ NOWĄ SZATNIĄ. NASZYCH PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO WSI GOŚCI WITAJĄ ,. BRZYDOWSCY STRÓŻE PRAWA’’ – SŁOMIANE CHOCHOŁY PRZYPOMINAJĄCE O OGRANICZENIU PRĘDKOŚCI NA TERENIE ZABUDOWANYM. A PRZY WYKONANYCH W RAMACH RECYKLINGU ZE ZUŻYTYCH OPON ŻABACH CHĘTNIE ZATRZYMUJĄ SIĘ TURYŚCI WYKONUJĄC PAMIĄTKOWE ZDJĘCIA.
NASI MIESZKAŃCY CZUJĄ SIĘ ODPOWIEDZIALNI ZA ŁAD I PORZĄDEK WE WSI – NASZEJ WSI.
3. ARTYSTKI Z BRZYDOWA. CHCĄC POBUDZIĆ WIEJSKIE KOBIETY DO DZIAŁANIA ZORGANIZOWANY ZOSTAŁ CYKL ZAJĘĆ TECHNIKĄ DECOUPAGE, GDZIE ,,PANIE I PANIENKI POD OKIEM’’ INSTRUKTORKI NAUCZYŁY SIĘ JAK ZE ,, ŚMIECI ‘’ ZROBIĆ CUDNE RZECZY. ROZBUDZENIE ZAINTERESOWAŃ I PASJI SPRAWIŁO ZE ZAJĘCIA TE BĘDĄ KONTYNUOWANE . POZYSKALIŚMY DALSZE FUNDUSZE, ZAKUPILIŚMY MATERIAŁY I OD LISTOPADA RUSZA NOWA AKCJA ,, BOŻE NARODZENIE W DECOUPAGE ‘’.
4. BRZYDOWSKIE SPECJAŁY. DZIKI CYKLOWI ZAJĘĆ KULINARNYCH, NA KTÓRYCH PROPAGOWANY BYŁ ZDROWY STYL ŻYCIA, PRAWIDŁOWE SPOSOBY ODŻYWIANIA I PRODUKTY LOKALNE MOGŁYŚMY PODZIELIĆ SIĘ SWOIMI KULINARNYMI PASJAMI ORAZ PRZEŁAMAC OBAWY PRZED TYM CO NOWE. SPOTKALIŚMY SIĘ Z DIETETYCZKĄ, TRENEREM FITTNESU I POŁOŻNĄ. NASZA SWITLICA WZBOGACIŁA SIĘ O NOWE SPRZĘTY , KTÓRE BĘDĄ DALEJ SŁUŻYĆ NASZYM MIESZKAŃCOM. NASZE BRZYDOWSKIE DANIE ,, BZYDOWKIE BOCIOKI W GAJOWEJ POLIWCE ‘’ NA VIII MAZURSKIM DNIU ZIEMNIAKA W KRAPLEWIE ORGANIZOWANYM POD PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZDOBYŁY I MIEJSCE. TO WIELKIE WSPARCIE MENTALNE DLA NASZEJ WIEJSKIEJ SPOŁECZNOŚCI.
5. LETNIA SZKOŁA MAŁEGO BRZYDOWIAKA W OKRESIE WAKACJI NASZE WIEJSKIE DZIECIAKI ŚWIETNIE BAWIŁY SIĘ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA ZORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKU PÓŁKOLONIACH. NA ZAJĘCIACH GOŚCILIŚMY PRZEDSTAWICIELI POLICJI, STRAŻAKÓW, RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH, PRACOWNIKÓW SANEPIDU.PRZEZ DWA TYGODNIE DZIECI WYKONAŁY WIELE PRAC PLASTYCZNYCH, GRAŁY W GRY PLANSZOWE I ROZGRYWAŁY MECZE PIŁKI NOŻNEJ, A PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZNIE SPĘDZAŁY CZAS WOLNY. DZIĘKI ZAANGAŻOWANIU RODZICÓW I WSPARCIU URZĘDU GMINY W OSTRÓDZIE DZIECI WYJECHAŁY RÓWNIEŻ NA WYCIECZKĘ DO HUTY SZKŁA W OLSZTYNKU I PARKU ROZRYWKI ,, BARTBO ‘’ W BUTRYNACH. TEGOROCZNE WAKACJE SPĘDZANE W BRZYDOWIE BYŁY DLA DZIECI BARDZO WESOŁE !
6. DOŻYNKI SĄSIEDZKIE. WSPÓLNA PRACA MIESZKAŃCÓW WSI ZAOWOCOWAŁA ORGANIZACJĄ II BRZYDOWSKICH DOŻYNEK SĄSIEDZKICH, A WYKONANY PRZEZ MIESZKAŃCÓW WIENIEC DOŻYNKOWY ZDOBYŁ II MIEJSCE NA DOŻYNKACH GMINNYCH W STARYCH JABŁONKACH. DZIĘKI ZAANGAŻOWANIU KOBIET ODNOWIONO RÓWNIEŻ KOŚCIELNE CHORĄGWIE A STRAŻACY Z OSP BRZYDOWO ZAANGAŻOWALI SIĘ W PRACE PRZY OGRADZANIU MIEJSCOWEGO KOŚCIOŁA. DZIĘKI PROJEKTOWI FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY 2015 NASZA MAŁA WIEŚ WIELE ZYSKAŁA NA SWOIM WIZERUNKU ALE CO NAJWAŻNIEJSZE TO FAKT ZE MIESZKAŃCY BRZYDOWA ZACZĘLI CZUĆ SIĘ JEGO GOSPODARZAMI, ZACZĘLI DZIAŁAĆ I TO DZIAŁAĆ WSPÓLNIE I CHCĄ TO ROBIĆ DALEJ.

Tytuł projektu: Warsztaty ceramiczne - rozwiń swoją kreatywność
Data realizacji: od: 1-5-2015 do 31-8-2015
Realizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Szałkowa "Ago-Tur"
Kwota dofinansowania: 2420.00


Projekt polegał na zorganizowaniu warsztatów ceramicznych prowadzonych przez instruktora o wysokich kwalifikacjach i reprezentującego wysoki poziom artystyczny przy zaangażowaniu wolontariuszy , mieszkańców i partnerów projektu. Zajęcia odbywały się w soboty. Projekt obejmował po 6 spotkań dla dzieci (po 1,5godz.)i dorosłych(po 4 godz.). Zajęcia dla dzieci obejmowały różnorodną tematykę lepienia z gliny ( figurki, formy dowolne, wyrób koralików i figurek, prace z wałeczków, odciski i budowa formy z gipsu). Natomiast zajęcia dla dorosłych polegały na stworzeniu od podstaw przedmiotu użytkowego z gliny: formowaniu, wysuszeniu, sezonowaniu, wypaleniu, pomalowaniu i szkliwieniu pracy. Uczestnicy zapoznali się z różnorodnymi metodami tworzenia ceramiki. Wiedza poparta była oglądaniem albumów i książek o tej tematyce. Stworzyliśmy pamiątkę turystyczną związaną z Szałkowem. Prace były zaprezentowane na imprezach plenerowych odbywających się w Szałkowie oraz na portalu społecznościowym. Nasz projekt cieszył się dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród dzieci. Maksymalna ilość osób biorących udział w zajęciach dla dzieci to 23 osoby i dodatkowo ich opiekunowie, którzy także włączali się w proces tworzenia oraz 13 dorosłych biorących udział w zajęciach popołudniowych dla dorosłych. Warsztaty miały charakter otwarty, ze względu na uczestnictwo turystów. Stworzono wiele pamiątek z Szałkowa. Niektóre osoby kontynuują przygodę z ceramiką na własny koszt. Prace dzieci zostały zaprezentowane na obchodach Dnia Matki i Dnia Dziecka co zachęciło innych do udziału w tego typu zajęciach.Każdy uczestnik otrzymał dyplom ukończenia kursu i zdjęcie pamiątkowe. Mieszkańcy wyrażali opinie, że zajęcia dla dzieci i dorosłych rozbudzające zdolności artystyczne są celowe . Będziemy kontynuować projekt zdobywając środki z budżetu gminy oraz w programach grantowych i konkursach np. Działaj Lokalnie. W przyszłym roku planujemy stworzyć aktywną świetlicę wiejską organizując Letnią Akademię z atrakcyjnymi zajęciami z różnych dziedzin. Chcemy też integrować i pobudzać do działania mieszkańców w różnym wieku. Stowarzyszenie pokazało swoje działania większej grupie osób. Wystawa prac , która odbyła się podczas festynu w Szałkowie cieszyła się zainteresowaniem. Napisano o nas w lokalnej prasie. Zamieściliśmy artykuł i zdjęcia na portalu NGO.pl. Zdjęcia z warsztatów były udostępniane na bieżąco na portalu społecznościowym . Warsztaty podniosły wiedzę o naszych działaniach ,zintegrowało mieszkańców i pozwoliło zawrzeć nowe znajomości i kontakty. Realizacja projektu była dodatkową atrakcją dla turystów i promowała pozytywny wizerunek naszej organizacji i wsi. Jeden z miejscowych przedsiębiorców wyraził chęć pomocy finansowej przy kolejnym projekcie. Uczestnicy projektu wyrazili chęć brania udziału w projektach w przyszłości. Już po realizacji projektu zorganizowano spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich- "Warsztaty tworzenia kwiatów z bibuły", o którym napisano w lokalnej Gazecie Iławskiej. Mieszkańcy wyrażali opinie, że zajęcia wakacyjne dla dzieci są celowe i powinny obejmować cały okres wakacyjny zagospodarowując czas wolny dzieciom, które nie wyjechały na wakacje oraz uatrakcyjniać pobyt turystom. Warsztaty przyczyniły się do nowego postrzegania naszej wsi, jako miejsce gdzie mieszkają otwarci ludzie i można tu atrakcyjnie spędzić czas. Jeden z uczestników kontynuuje przygodę z ceramiką z powodzeniem sprzedając swoje wyroby na gminnych festynach. Mamy w planach kolejne warsztaty artystyczne w naszej wsi.

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego i badawczego organizacji pozarządowej Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania
Data realizacji: od: 18-5-2015 do 4-9-2015
Realizator: Fundacja Wybudowania oraz Stowarzyszenie Dla Ostrowitego i Okolic "Iskra Wzajemności"
Kwota dofinansowania: 3700.00 zł

 „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego i badawczego organizacji pozarządowej Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania” to projekt opierający się na stworzeniu zaplecza infrastrukturalnego dla młodej organizacji pozarządowej, umożliwienie promocji i komunikacji z beneficjentami i wszystkimi zainteresowanymi oraz możliwość samodzielnej obsługi księgowej realizowanych projektów. Dzięki projektowi Fundacja Wybudowania została optymalnie wyposażona w urządzenia pozwalające realizować zadania statutowe. W majątek Fundacji wszedł zestaw urządzeń multimedialnych: rzutnik, tablet i rekorder, które umożliwiają prowadzenie atrakcyjnych i nowoczesnych zajęć, wykładów czy spotkań. Dzięki przygotowaniu profesjonalnej strony internetowej połączonej z identyfikacją wizualną i logotypem zwiększyła się transparentność Fundacji, możliwość zdobycia informacji o niej i komunikacja. Posłuży to również łatwiejszej promocji w mediach i budowaniu swojej marki. Członkowie organizacji mając do dyspozycji program do obsługi księgowej oraz podstawowy materiał biurowy mogą prowadzić prawidłową obsługę finansową Fundacji. Korzyścią dla lokalnej społeczności jest to, że w realny sposób pojawiła się organizacja pozarządowa stworzona i prowadzona przez osoby wykształcone w dużych ośrodkach miejskich, które posiadają zaplecze merytoryczne oraz infrastrukturalne do realizacji bezpłatnej oferty kulturalnej i edukacyjnej. Posiadane zaplecze ułatwia również otwartość na wsparcie inicjatyw lokalnych. Fundacja posiada możliwość przeprowadzania badań, opiniowania oraz przedstawiania krytyki współczesnego krajobrazu kulturowego, a także wskazywania i pomocy w projektowaniu kierunków jego rozwoju. W ramach realizowanego projektu została przeprowadzona analiza panoramy centrum Nowego Miasta Lubawskiego i została zaprezentowana na stronie internetowej. Zorganizowany został otwarta i bezpłatny pokaz filmowy w miejscowości Ostrowite. W trakcie przygotowywania projekcji nawiązana została współpraca z lokalnym Stowarzyszeniem na Rzecz Ostrowitego i Okolic „Iskra wzajemności”, która wsparła działania promocyjne oraz Szkołą Podstawową w Ostrowitem, w której odbył się pokaz filmowy. Twórcy prezentowanego filmu Stowarzyszenie Folkowisko, udostępniło bezpłatnie Fundacji Wybudowania film oraz przyjechali na pokaz by wzbogacić go dyskusją. Nawiązane kontakty z pewnością będą owocowały wspólnymi działaniami i partnerską współpracą. Sieciowanie organizacji pozarządowych wydaje się bardzo efektywną metodą kulturotwórczych działań.

Tytuł projektu: Dobry sprzęt to podstawa
Data realizacji: od: 1-9-2014 do 30-11-2014
Realizator: Stowarzyszenie Wieś Jabłkowych Smaków
Kwota dofinansowania: 5000 zł

Projekt zakładał zakup sprzętu biurowego - komputer z oprogramowaniem, program księgowy oraz aparat foto Działanie to było niezbędne do dla dalszego rozwoju Stowarzyszenia, które w szczególności skupia się na budowaniu i rozwoju wsi tematycznej ,,Wieś Jabłkowych Smaków''. Organizacja wypracowała plan działania, gdzie zaplanowane zostały zadania do realizacji. Mieszkańcy oraz członkowie Stowarzyszenia pragną aby Stare Jabłonki stały się wsią łącząca stare tradycje z nowoczesnością. Założeniem jest aby miejscowość była Rozpoznawalna w Polsce i za granicą dzięki ofercie kulturalno kulinarnej związanej z tematem miejscowości. Jednym z działań organizacji jest stworzenie takiej oferty miejscowości, że turysta będzie wiedzieć, że oprócz oferty Hotelu Anders, Stare Jabłonki mają także ofertę związaną z określonym tematem (specjalizacją) – Wieś jabłkowych smaków. Zgodnie z ideą wsi tematycznej miejscowość powinna oferować jakieś przeżycie, zwiedzający powinien wziąć w czymś udział, zapamiętać to, coś kupić, zabrać ze sobą na pamiątkę.
Stare Jabłonki są miejscowością, w której ta aktywność społeczna zaczyna się budzić, jednak bez podstawowego sprzętu biurowego oraz multimedialnego stworzenie takiej oferty jest niemożliwe. Na najbliższy rok stowarzyszenie zaplanowało wiele działań: -modernizacja strony internetowej -stworzenie ulotki wsi -utworzenie oferty turystycznej Realizacja wszystkich działań wymaga komputera i aparatu bez których realizacja zadań staje pod znakiem zapytania. W realizacje zaangażowana była Rada Sołecka (promocja), OPS (promocja, udostępnienie sali na spotkania), lokalni przedsiębiorcy (poczęstunek: kawa, herbata, ciastka, na spotkania).

Tytuł projektu: Na szlaku jakubowym o historii mojego miasta
Data realizacji: od: 1-9-2014 do 30-11-2014
Realizator: Idź Dalej
Kwota dofinansowania: 4300 zł

Przewidziane działania zakładały trzy aspekty: teoretyczny, praktyczny, promocyjny (utrwalenie rezultatów). Teoria: 4 prelekcje wprowadzające (4 x 1h szkoleniowa) wraz z warsztatami (4 x 1 h szkoleniowa) dla 4 grup uczniów olsztyńskich liceów (1 klasa, min. 20 osób w jednej grupie), służące przybliżeniu tematyki dziedzictwa kulturowego szlaków Camino de Santiago ze szczególnym uwzględnieniem olsztyńskiego odcinka (tzw. Camino Polaco Ogrodniki-Słubice). Praktyka: Wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej podczas udziału w grze miejskiej. Min. 5 grup uczniów (każda min. 4 osoby). Pozwoliło to uczniom zapoznać się z trasą szlaków na terenie miasta Olsztyna, odkryć oznaczenie szlaków (muszle, żółte strzałki) i zapoznać się z historią lokalną oraz zabytkami architektonicznymi, wpisanymi w szlak jakubowy. Gra miejska polegała na odnalezieniu wskazówek i wykonaniu zadań przedstawionych na kolejnych etapach miejskiego odcinku szlaku. Zwyciężyła grupa, która w najkrótszym czasie wykonała wszystkie zaplanowane zadania. W organizację gry zostali włączeni wolontariusze, mający czuwać nad jej prawidłowym przebiegiem. Gra miejska zakończyła się w budynku przykatedralnym katedry św. Jakuba, gdzie zwycięzcom wręczono nagrody oraz przygotowano poczęstunek dla uczestników i wolontariuszy. Trzy najlepsze projekty zostały nagrodzone poprzez wydrukowanie pocztówek z wykonanych podczas gry zdjęć (min. 3000 szt.)i rozdystrybuowanych ich w szkołach, domach kultury.

Tytuł projektu: GARNCARSKIE EKO
Realizator: Stowarzyszenie Warmińskich Chłopów Bosych
Okres realizacji: 02.05.2016-30.06.2016


Głównym celem projektu było wychowanie ekologiczne i upowszechnienie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Warmii, a zwłaszcza umocnienia postaw ekologicznych wśród mieszkańców wsi. Celem było również stworzenie pożytecznej oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci oraz rozwój kreatywności i zdolności młodego pokolenia. Celem lokalnym i dobrem wspólnym dla mieszkańców wsi jest umocnienie wsi tematycznej Bosa Ekologia jako formy, która pozwoli nam mieszkańcom bliżej współpracować, a na bazie nabytych umiejętności i wiedzy, oraz powstałego warsztatu ceramicznego będziemy mogli dzielić się tą wiedzą i umiejętnościami z dziećmi, uczniami szkół oraz dorosłymi.
Dla osiągnięcia tych celów zgodnie z projektem przeprowadziliśmy dwa rodzaje warsztatów. Warsztaty dla dorosłych, podczas których powstawał piec do wypalania ceramiki. Na każdym etapie budowy pieca uczestnicy warsztatów zaznajomili się z techniką powstawania pieca oraz nabyli wiedzę  jakich materiałów i w jakich proporcjach użyć do budowy pieca. Nasz instruktor Adam Kużma doświadczony garncarz, przekazał również wiedzę w jaki sposób użytkować piec, tak aby prowadzić wypał w różnych temperaturach. Warsztaty dla dorosłych odbyły się w sobotę i niedzielę 4-5.06.2016. Warsztaty ceramiczne dla dzieci zaczęliśmy w poniedziałek, pierwsza grupa jaka do nas dotarła liczyła 38 osób, Dzieci podzieliśmy na trzy grupki. Pierwsza grupka uczyła się toczenia na kole garncarskim tu powstawały kolejne miseczki kubki, itp. Druga grupka zajęła się nauką formowania gliny za pomocą gipsowych form oraz formowaniem ręcznym dowolnych kształtów. Trzecia grupka uczestniczyła w nauce przygotowywania podpłomyków z mąki razowej pieczonych na blacie żeliwnym, do podpłomyków podawaliśmy świeże truskawki oraz pastę z soczewicy. Każda grupa po wykonaniu swojego zadania wymieniała się tak, żeby każde dziecko miało możliwość uczestniczenia we wszystkich czynnościach. W wolnej chwili od zajęć zapraszaliśmy dzieci i opiekunów do poznania naszej ścieżki sensorycznej Bosy Labirynt, gdzie trzeba było zdjąć buty i na bosaka przejść labirynt po różnych przyjemnych i kłujących ścieżkach, prawie wszystkie dzieci i opiekunowie przeszli cały labirynt, niektóre dzieci po kilka razy. Od poniedziałku do piątku włącznie przyjmowaliśmy codziennie grupy liczące ok 40 dzieci. Poza podpłomykami w pozostałe dni podawaliśmy chleb. truskawki, pasty z soczewicy, powidła, sery oraz nasze soki do picia. W czwartek po południu zorganizowaliśmy zajęcia dla dzieci z naszej wioski. Przybyło 10 dzieci, które uczestniczyło we wszystkich zajęciach włącznie z Bosym Labiryntem.
Nasze warsztaty odwiedziła łącznie grupa 250 osób. Każda z osób poznała metody pracy z gliną, a dorośli nabyli wiedzę jak zbudować piec do wypalania ceramiki. Poza tym wszyscy poszerzyli wiedzę z ekologicznego zdrowego przygotowywania pożywienia. Dzięki projektowi mieszkańcy wioski bardziej się zaangażowali i poznali ideę wioski tematycznej Bosa Ekologia co pozwoli na dalsze szukanie przestrzeni w której moglibyśmy razem tworzyć lepszą jakość życia i dzielić się tą wiedzą z lokalną społecznością.

Tytuł projektu: Przyjaciele Jeża i Jerzyka
Realizator: Przyjaciele Jeża i Jerzyka
Okres realizacji: 21.03.2016-15.07.2016


Celami projektu Przyjaciele Jeża i Jerzyka było podniesienie wiedzy ekologicznej młodego pokolenia związanej z rodzinnymi gatunkami jeża i jerzyka, rozbudzenie świadomości ekologicznej, zaciekawienie dzieci związkami człowieka i przyrody, rozwijanie kreatywności i zdolności twórczych dzieci. Każde dziecko ze szkoły wykonało pracę plastyczną dowolną techniką (ołówek,  kredka, pastele, farby plakatowe, akwarela, wycinanki, techniki mieszane, dopuszczalne były prace przestrzenne). Tematyka pracy obejmowała ukazanie jeża lub jerzyka w środowisku w którym żyje oraz pokazanie, jak dzieci będą pomagały jeżowi lub jerzykowi. Konkurs został przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne, uczniowie klas 1-3, uczniowie klas 4-6. Finał konkursu plastycznego oraz wszystkie prace merytoryczne realizowane będą w siedzibie Parafii Św. Faustyny w Dobrym Mieście. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom za udział w konkursie oraz kolorowankę, którą sami tworzyli.
Projekt rozwinął świadomość ekologiczną młodego pokolenia i zbliżył ich do środowiska przyrodniczego, zaangażował dzieci w ochronę przyrody. Zaangażowaliśmy rodziny dzieci do wspólnej pracy poprawiającej byt małych stworzonek. Ponadto rozwinęła się współpraca szkół i przedszkoli i innych instytucji we wspólnych działaniach na rzecz dobra wspólnego.
Oprócz samego konkursu zostały przeprowadzone również lekcje edukacji ekologicznej przez przedstawicieli Nadleśnictwa Wichrowo. Spotkania przeprowadzone zostały w ramach wolontariatu. Przygotowany został materiał dydaktyczny na lekcję historii - informację o każdym gatunku ze szczególnym uwzględnieniem: wizualizacji (zdjęcia, ryciny), budowy, pożywienia, warunków życia, informacji o formie ochrony, możliwych działaniach sprzyjających zachowaniu gatunku. Dzięki temu spotkaniu uczniowie nabyli dodatkowej praktycznej wiedzy.

Tytuł projektu: START-UP
Realizator: Stowarzyszenie SKRAJ
Okres realizacji projektu: 01.04.2016-31.07.2016


„Start up” to projekt realizowany przez stowarzyszenie SKRAJ ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu organizacja pozyskała środki na zakup sprzętu biurowego niezbędnego do wykonywania podstawowych prac komputerowych oraz witrynę i szafkę na dokumenty. Największym wydatkiem w projekcie był zakup komputera DELL wraz z akcesoriami, który z pewnością posłuży do prowadzenia dokumentacji oraz tworzenia materiałów promocyjnych tj. filmy, ulotki czy obróbka zdjęć. Mamy również nadzieje, iż ów sprzęt zachęci mieszkańców wsi Żywkowo do zdobywania nowych umiejętności. W trakcie trwania projektu został utworzony również kanał na portalu YouTube, na którym będą wstawiane umieszczane filmy z Bocianiej Wioski Żywkowo.

Tytuł: START-UP dla Fundacji Warsztat Zmiany
Nazwa realizatora : Fundacja Warsztat Zmiany
Czas trwania projektu: 01.04.2016-31.08.2016


Poprzez realizację projektu osiągnięty został cel, czyli budowa potencjału technicznego i merytorycznego fundacji. Dzięki udziałowi w projekcie zwiększył się potencjał techniczny Fundacji, m.in. poprzez zakupiony sprzętu (laptop z oprogramowaniem biurowym, drukarka), który pozwolił na samodzielną realizację projektów bez konieczności korzystania z zasobów zewnętrznych. Powstał materiał informacyjno-promocyjnym (roll-up), którzy przyczynił się do zwiększenia rozpoznawalności fundacji, wzmocnienie przekazu podejmowanych działań wśród społeczności lokalnych poprzez poparcie ich wizerunkiem fundacji. Proces wizualizacji fundacji w środowisku lokalnym będzie w przyszłości owocował nawiązywanymi w przyszłości partnerstwami, współpracą m.in z instytucjami.
Dzięki zaplanowanym w projekcie działaniom, zespół fundacji rozwinął kompetencje zarządzania
strategicznego fundacją, myślenia i planowania projektowego. Nastąpiło zwiększenie kompetencji zespołu w zakresie planowania zakupów w sposób zrównoważony, z zachowaniem zasad oszczędności, rozeznania cen rynkowych, uzupełniania zasobów fundacji.
Poprzez zakup sprzętu podniosła się jakość wykonywanej pracy, nastąpiło zbudowanie potencjału technicznego młodej fundacji, niezbędnego do prawidłowego i profesjonalnego działania zespołu w zakresie profesjonalnego prowadzenia organizacji pozarządowej, bez konieczności korzystania z zasobów zewnętrznych lub usług odpłatnych, które generują dodatkowe koszty.
Wizualizacja fundacji w postaci powstałego materiału informacyjno-promocyjnego przyczyniła się do tworzenia marki fundacji i wpływa na rozpoznawalność w środowisku lokalnej społeczności, w tym również przyszłych partnerów, czyli instytucji i organizacji pozarządowych. Zapoczątkowany proces promocji działań fundacji przyczyni się do sprawniejszego nawiązywania partnerstw i współpracy.
Z realizacji projektu skorzystają odbiorcy działań realizowanych przez fundację, m.in. mieszkańcy m.
Olsztyna, środowiska lokalne na rzecz których działa fundacja, m.in.: z wzmocnienia zasobów technicznych i merytorycznych fundacji. Dzięki realizacji działań projektu mieszkańcy osiedla Zatorze uzyskali trwałe wsparcie dla rozwoju struktur społeczeństwa obywatelskiego, m.in. w postaci planowanego do realizacji Centrum Kreatywnych Mieszkańców. Dodatkowo nasi partnerzy (organizacje pozarządowe z którymi obecnie już współpracujemy) uzyskają solidnego, samodzielnego partnera stanowiącego wsparcie przy realizacji swoich działań. Poprzez zakup sprzętu, zwiększył się potencjał techniczny fundacji. Podniesiony został poziom profesjonalizacji wykonywanych działań oraz rozpoznawalność fundacji, która przełoży się na pozyskiwanie nowych partnerów, przez co realizację nowych zadań.